Bekerreglement

BEKERREGLEMENT

REGLEMENTERING LANDELIJKE BEKERWEDSTRIJDEN 2016 – 2017

Deelname staat open voor:
De teams die in het seizoen 2015-2016 uitkwamen in de  LOTTO Eredivisie, eerste divisie, hoofdklasse en tweede divisie; de afdelingsbekerwinnaars van het seizoen 2015 – 2016.

Deelname aan de diverse rondes en finales is als volgt:
Het land is, bij de dames en de heren in zes regio’s verdeelt. In deze regio’s spelen de teams die zijn uitgekomen in de eerstedivisie, hoofdklasse, tweede divisie en de afdelingsbeker kampioenen in een regionale bekercompetitie om te komen tot de regiowinnaars. Deze regiowinnaars spelen vanaf de 1/8 finale verder met de 10 teams uit de LOTTO eredivisie dames en voor de heren Lotto eredivisie geldt: nummers 1 t/m 8 nacompetitie kampioenspoule en nummers 1 en 2 nacompetitie degradatiepoule.

Voorronde: Teams die in het seizoen 2015 – 2016 zijn uitgekomen in de heren eredivisie (nummers 3 t/m 6 nacompetitie degradatiepoule), eerste divisie, hoofdklasse, tweede divisie alsmede de afdelingsbekerwinnaars;

1e ronde: Teams overgebleven uit de voorronde;
2e ronde: Teams overgebleven uit de 1e ronde
3e ronde: Regiofinales;
1/8 finale: De regiowinnaars + de 10 teams uitkomende in het seizoen 2015 – 2016 in de dames LOTTO eredivisie en de nummers 1 t/m 8 van de nacompetitie kampioenspoule heren en de nummers 1 en 2 van de nacompetitie degradatiepoule heren.
1/4 finale: Teams overgebleven uit de 1/8 finale;
1/2 finale: Teams overgebleven uit de 1/4 finale;
Finale: Teams overgebleven uit de 1/2 finale.

In principe zijn de volgende data c.q. termijnen beschikbaar (de competitieleiding behoudt zich het recht voor termijnen en/of data te wijzigen). 

Voorronde dames

 

11 - 13 oktober 2016

Voorronde heren

 

18 - 20 oktober 2016

 

 

 

1e ronde dames

 

8- 10 november 2016

1e ronde heren

 

15 - 17 november 2016

 

 

 

2e ronde dames

 

6 - 8 december 2016

2e ronde heren

 

13 - 15 december 2016

 

 

 

Regiofinale dames

 

10 - 12 januari 2017

Regiofinales heren

 

17 - 19 januari 2017

 

 

 

1/8 finale dames

 

7 - 9 februari 2017

1/8 finale heren

 

14 - 16 februari 2017

 

 

 

1/4 finale dames

 

7 - 9 maart 2017

1/4 finale heren

 

14 - 16 maart 2017

 

 

 

1/2 finale dames

 

4 - 6 april 2017

1/2 finale heren

 

11 - 13 april 2017

 

 

 

Finale dames

 

Donderdag 25 mei 2017 *

Finale heren

 

Donderdag 25 mei 2017 *

*) Het Verbondsbestuur behoudt zich het recht voor mede in verband met eventuele televisieopnames finales te verplaatsen naar andere data.

TECHNISCH

1.   Deelname staat open voor teams, die zijn uitgekomen in de ere-, eerste divisies, tweede divisie en hoofdklassen
      in het seizoen 2015 – 2016 en de afdelingsbekerwinnaars van het seizoen 2015 – 2016.

2.   De voorronde, 1e- en 2e ronde worden in regio’s gespeeld met een door de competitieleiding te bepalen aantal
      teams.

3.   In de door loting tot stand gekomen wedstrijden speelt het laagst spelende team in de voorronde tot en met de 2e
      ronde thuis. Gebaseerd op seizoen 2015-2016.

4.   In de regiofinale, wordt door loting bepaald welk team thuis speelt.

5.   In de 1/8 finale spelen de regiowinnaars een thuiswedstrijd.

6.   Vanaf de 1/8 finale mag er gespeeld worden met 16 spelers/speelsters
      Vanaf de 1/8 finale mag er gebruik gemaakt worden van team time-outs (3) conform de spelregels.
      Vanaf de 1/8 finale wordt de nieuwe regel omrent de geblesseerde speler van kracht.

7.   De verenigingen dienen op het inschrijfformulier te vermelden:
-     een avond doordeweeks, waarop de wedstrijd gespeeld moet worden;
-     het aanvangstijdstip dat ligt tussen 19.30 - 21.00 uur;
-     geef het juiste tijdstip aan wanneer een wedstrijd dient aan te vangen;
-     de sporthal waar de thuiswedstrijd gespeeld wordt

De competitieleiding behoudt zich het recht voor om inschrijvingen waarop geen opgave van een wedstrijddag en/of tijdstip en/of hal gedaan worden niet te accepteren. Op maandag en vrijdag wordt er geen beker gespeeld.

NB:
Afwijking van de opgegeven datum, binnen de gestelde bekerperiode, is alleen mogelijk als beide verenigingen dit schriftelijk verzoeken en indien dit aangegeven wordt voordat het programma gepubliceerd is. De goedkeuring van een wijziging ligt bij de competitieleiding.

8.   De aanvangstijd van een wedstrijd dient te liggen tussen 19.30 - 21.00 uur. Indien op inschrijfformulieren een ander tijdstip wordt ingevuld, dan behoudt de competitieleiding zich het recht voor dit te wijzigen. In onderling overleg tussen de beide partijen, de competitieleiding en de scheidsrechters kan een ander, afwijkend aanvangstijdstip worden overeengekomen.

NB:
Zowel de beide partijen als de scheidsrechters moeten dit schriftelijk verklaren aan de competitieleiding.

9. Gespeeld wordt volgens het zogenaamde “knock-out” systeem dat wil zeggen dat slechts één wedstrijd wordt gespeeld, waarbij de verliezer afvalt.

10. De wedstrijdduur bedraagt:  dames: 2 x 30 minuten + 10 minuten rust
                                                  heren:  2 x 30 minuten + 10 minuten rust

Indien een bekerwedstrijd na het verstrijken van de officiële speeltijd gelijk is geëindigd, wordt een beslissing als volgt verkregen:

a. 2 x 5 minuten verlenging met 1 minuut pauze; is er dan nog geen beslissing verkregen, dan volgt na een pauze van 5 minuten:

b. opnieuw een verlenging van 2 x 5 minuten met 1 minuut pauze; heeft ook deze verlenging geen beslissing gebracht,
    dan:

c. wijst elke partij 5 speelgerechtigde spelers/sters aan, die om en om met de tegenstander een 7-meterworp nemen.
    Het team bepaalt zelf de volgorde van het nemen van de worpen:

d. Indien er dan nog geen beslissing is gevallen worden er om en om, een 7-meterworp genomen totdat een beslissing
    is verkregen.

Voor het nemen van de 7-meterworpen komen niet in aanmerking tijdelijk uitgesloten of gediskwalificeerde spelers/sters, indien zij bij het einde van de wedstrijd nog uitgesloten waren. De scheidsrechters bepalen op welk doel de worpen genomen worden. Door middel van loting wordt bepaald, welk team begint.

11. Per wedstrijd mogen er 14 spelers/sters deelnemen en mogen vier officials op het wedstrijdformulier worden
      vermeld. Vanaf de 1/8 finale mag er met 16 spelers/sters worden gespeeld en mag er gebruik worden gemaakt van
      3 team time outs conform de spelregels.

12. De finales worden gespeeld in een door het Bondsbestuur te bepalen wedstrijdplaats.

13. De aanwijzing van de scheidsrechters geschiedt door het bondskantoor.

14. Indien is ingeschreven voor bekerwedstrijden, dienen alle verplichtingen hieraan verbonden, nagekomen te worden.

15. Bij niet opkomen bij bekerwedstrijden zal de uitslag vastgesteld worden op 10 - 0 in het voordeel van het wel
      opgekomen team. Voorts zal de reglementair hiervoor bepaalde boete worden opgelegd. Voor zover niet genoemd
      in de voorgaande 13 punten, is voorts van toepassing het artikel 17 van het Wedstrijdreglement.

FINANCIEEL
1. In de voorronde, 1e- en 2e ronde en de regiofinale wordt als volgt gehandeld:

-  de onkosten zoals zaalhuur, programmaboekjes, affiches, controleurs, consumpties scheidsrechters, secretaris en
   tijdwaarnemer, e.d. zijn voor rekening van de thuisspelende vereniging;

-  de reiskosten van de uitspelende teams zijn voor rekening van de uitspelende vereniging;

-  de entreegelden worden gelijkelijk over beide teams verdeeld, en ter plaatse af gerekend;

-  de reiskosten van de scheidsrechters, secretaris en tijdwaarnemer worden gelijkelijk over beide teams verdeeld, en ter
   plaatse af gerekend. De vergoeding voor de scheidsrechters en de secretaris en/of tijdwaarnemers, bedraagt € 0,19|
   per km.

2.  Vanaf de 1/8 finale worden alle LASTEN en BATEN van een bekerwedstrijd gelijkelijk over beide teams verdeeld en
     ter plaatse afgerekend.

een uitzondering op deze is: kosten voor programmaboekjes, affiches en controleurs, deze zijn voor rekening van de thuisspelende vereniging.

3. Het heffen van ENTREE door de thuisspelende vereniging is verplicht.

4. De thuisspelende vereniging bepaalt de hoogte van de toegangsprijs, die echter minimaal gelijk moet zijn aan die,
    welke voor competitie wedstrijden zaalhandbal worden gevraagd.

5. Indien bij competitiewedstrijden geen entree geheven wordt, dient de toegangsprijs voor bekerwedstrijden minimaal
    € 1,25 te bedragen.

6. Er dient aan 18 personen per team vrije toegang te worden verleend. Aan eigen leden, donateurs, houders van
    passe-partouts voor de zaalhandbalcompetitie, houders van deelnemerskaarten zaalhandbalcompetitie e.d. mag
    geen vrije toegang tot een bekerwedstrijd worden verleend.

7.  Behoudens eventuele verleende ontheffingen door het Verbondsbestuur, aan verbondsverenigingen, hebben
     houders van geldige digitale Bondsfunctionarissenkaarten en digitale scheidsrechterslegitimatiebewijzen recht op
     vrije toegang bij bekerwedstrijden.

8.  De bezoekende vereniging heeft het recht van CONTROLE op de recetteheffing.

9 . De exploitatie van de finales, zowel wat betreft de inkomsten als uitgaven, wordt verzorgd door het Nederlands
     Handbal Verbond. Over de besteding van een eventueel batig saldo zal beslist worden door het Bondsbestuur.

 

UITSLAGEN
De uitslagen dienen ingevoerd te worden in DWF.

 

Oosterbeek, juni 2016
Update september 2016