Opmaken rapport

Inleiding

Aanhangig maken overtreding

Deze checklist is bedoeld om de scheidsrechter behulpzaam te zijn bij het aanhangig maken van een overtreding van een wedstrijdbepaling bij de Tuchtcommissie. De scheidsrechter heeft twee manieren om een overtreding aanhangig te maken; in het tuchtrecht ook wel genoemd het doen van aangifte. Dat is (i) door een aantekening te maken op het wedstrijdformulier en (ii) door het vermelden van een overtreding op een door het Bondsbestuur voorgeschreven standaard aangifteformulier. De ervaring leert dat de scheidsrechters niet volstaan met een aangifte op een wedstrijdformulier of het standaardaangifteformulier. Vaak ontbreekt op het wedstrijdformulier de ruimte om uitgebreid verslag te doen. Soms moet het wedstrijdformulier in een hectische periode na een wedstrijd worden ingevuld. Dan vermeldt men op de achterzijde van het wedstrijdformulier dat een rapport volgt. Datzelfde geldt ten aanzien van het gebruik van een standaard aangifteformulier. Ook daarbij leert de ervaring dat vaak een bijlage wordt toegevoegd.

Op zich levert dat geen bezwaar op. Als de geschriften, wedstrijdformulieren met bijlagen en aangifteformulieren met bijlagen, maar voldoende gegevens bevatten op grond waarvan de Tuchtcommissie een aanhangig gemaakte overtreding in behandeling kan nemen. Het Tuchtreglement schrijft voor dat de Tuchtcommissie een aangifte eerst in behandeling neemt indien de aangifte voldoet aan de daaraan gestelde eisen.

Eisen aangifte

De ervaring leert dat aangiften in veel gevallen niet aan de eisen voldoen waardoor de Tuchtcommissie een aangifte terzijde moet leggen. Veelal wordt dit veroorzaakt doordat de overtreding van de wedstrijdbepaling onvoldoende wordt omschreven. Een scheidsrechter oordeelt naar hetgeen hij/zij ziet of hoort. Het komt te vaak voor dat een aangifte uitsluitend vermeldt dat een betrokkene is gediskwalificeerd wegens “een grove overtreding” of wegens een “belediging”. Wilt u een dergelijke zaak aanhangig maken bij de Tuchtcommissie dan dient u de grove overtreding of de belediging te beschrijven. Het is van belang dat u daarbij, in vakjargon, de redenen van wetenschap omschrijft. Dat zijn de zintuiglijke waarnemingen: horen, zien, voelen en ruiken.

Voorbeelden van omschrijving van een overtreding

Twee voorbeelden hoe een overtreding kan worden beschreven: “Ik zag dat betrokkene met zijn rechter hand de bovenarm van de rechter werparm van de tegenspeler vastpakte. Op dat moment deed de tegenspeler een doelpoging en bevond zich in een sprongworp en hield de bal in zijn rechterhand. Ik zag dat betrokkene kennelijk opzettelijk aan de werparm trok. Hierdoor raakte de tegenspeler uit balans. Ik zag dat de tegenspeler achterover viel en vervolgens op zijn rug op de grond terecht kwam. Op grond van deze naar mijn oordeel opzettelijke overtreding heb ik betrokkene gediskwalificeerd” en “Ik hoorde dat betrokkene op luide toon tegen mij zei ‘scheids, ga jij je cursusgeld maar terughalen, je hebt niets van de spelregels geleerd’ of woorden van gelijke strekking. Dit incident vond plaats twee meter vanaf een volle publiekstribune. Ook het publiek had kennelijk de woorden van betrokkene gehoord. Ik zag en ik hoorde dat het publiek onmiddellijk reageerde door te applaudisseren en te fluiten. Op grond van deze belediging heb ik betrokkene gediskwalificeerd”.

In de spelregels die per 1 juli 2010 in werking zijn getreden wordt de nadruk nog sterker gelegd op de aangifte, in de spelregels een schriftelijk rapport genoemd. Om u behulpzaam te zijn bij het opmaken van een rapport/aangifte is, onder auspiciën van de Tuchtcommissie, een checklist samengesteld. Als u de checklist volgt moet dit leiden tot een rapport dat voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

Beschrijving van de wedstrijd:

Onderstaande gegevens komen allemaal voor op de voorzijde van een wedstrijdformulier. Als een wedstrijdformulier als basis dient voor uw aangifte dan zijn die gegevens bekend bij de Tuchtcommissie. Als u geen gebruik maakt van een wedstrijdformulier dan dienen deze gegevens ergens in uw aangifte te worden opgetekend. Voorts dienen de gegevens van de aangever(s), de betrokkene(n) en eventuele getuige(n) te worden vermeld.

 • Namen van de verenigingen die tegen elkaar speelden
 • Categorie
 • Klasse/Divisie
 • Wedstrijdnummer
 • Datum waarop de wedstrijd is gespeeld
 • Competitie/Bekerwedstrijd
 • Betrokken regio/landelijke competitie

Betrokken personen

 • Aangever(s)
  • Naam van aangever(s)
  • Functie (wedstrijdofficial/ teamofficial/speler/speelster)
  • Relatienummer
 • Betrokkene:
  • Naam van betrokkene
  • Functie (speler/speelster/teamofficial)
  • Relatienummer
  • Lid van de vereniging
  • Getuige:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Functie (speler/speelster/teamofficial/toeschouwer)
  • Eventueel relatienummer
  • Lid van vereniging

Beschrijving van de overtreding

In de inleiding heeft u kunnen lezen dat het van belang is dat een overtreding die kan worden aangemerkt als uiterst onsportief gedrag nauwkeurig moet worden omschreven. Met vermelding van de redenen van wetenschap: horen, zien en voelen. Uiterst onsportief gedrag (spelregel 8:10) kent enkele kwalificaties zoals: Beledigend of dreigend gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) en bepaalde overtredingen in de laatste minuut van de wedstrijd.

Een meedogenloze actie, bijzonder gevaarlijke actie, een opzettelijke actie of een valse actie volgt uit spelregel 8:6. Iedere kwalificatie heeft zijn eigen kenmerken.

Hieronder zijn een aantal van die kenmerken genoemd zoals belediging, ingrijpen in het spel door een teamofficial, het verijdelen van een doelrijpe kans en het verhinderen van een formele worp door een tegenspeler. Dit zijn redelijk subjectieve kwalificaties waarover de Tuchtcommissie moet oordelen. Deze overtredingen zijn redelijk eenvoudig te omschrijven.

Meedogenloze of bijzonder gevaarlijke overtredingen zijn uiterst objectieve kwalificaties. Daar komt het vooral aan op een precieze omschrijving van de feiten en omstandigheden op grond waarvan de Tuchtcommissie zich een beeld moeten kunnen vormen van de ernst van de overtreding.

Let op: Tot “uiterst onsportief gedrag” wordt ook een belediging na afloop van de wedstrijd in de kantine of een opgestoken middelvinger bij het verlaten het speelveld gerekend. Ook die gedragingen komen in aanmerking voor het aanhangig maken bij de Tuchtcommissie.

 • Belediging
  • Persoon tegen wie de belediging was gericht
  • De functie van deze persoon
  • Waaruit bestaat de belediging (woord en/of gebaar)
  • Vermeld de gebezigde woorden (letterlijk omschrijven wat werd gezegd)
  • Beschrijf de gebaren/mimiek
  • Beschrijf onder welke omstandigheden de belediging plaatsvond
  • Beschrijf ook het verloop van de wedstrijd
 • Ingrijpen in het spel door een teamofficial
  • Waar bevond de teamofficial zich
  • Beschrijf de wedstrijdsituatie op het moment van ingrijpen
  • Waaruit bestond het ingrijpen
  • Beschrijf het nadeel dat daaruit voortvloeide
 • Verijdelen van een doelrijpe kans door een speler
  • Waar bevond de speler zich
  • Beschrijf de wedstrijdsituatie op het moment van ingrijpen
  • Beschrijf de doelrijpe kans
  • Beschrijf de wijze waarop betrokkene de kans verijdelde
 • Verhinderen of vertragen van een formele worp door een tegenspeler
  • Waar bevond betrokkene zich
  • Beschrijf de wedstrijdsituatie op het moment van ingrijpen (laatste minuut)
  • Beschrijf de doelrijpe kans of de formele worp die moest worden uitgevoerd
  • Beschrijf de wijze waarop betrokkene de tegenspeler hinderde
 • Meedogenloze of een bijzonder gevaarlijke actie
  • Beschrijf de positie van betrokkene
  • Beschrijf de positie van de tegenspeler
  • Beschrijf de actie van de tegenspeler
  • Beschrijf de wijze waarop betrokkene daarop reageerde
  • Beschrijf ook de gevolgen van de actie van betrokkene
 • Opzettelijke actie
  • Beschrijf de positie van betrokkene
  • Beschrijf de positie van de tegenspeler
  • Beschrijf de actie van betrokkene
  • Beschrijf de handelingen van betrokkene waaruit de opzet blijkt
  • Beschrijf de gevolgen van de actie tegen de tegenspeler

Staken van een wedstrijd

Er zijn diverse redenen om een wedstrijd te staken. De enige legitieme reden om een wedstrijd te staken is vanwege de weersgesteldheid of de gesteldheid van het speelveld. Dan staakt de scheidsrechter de wedstrijd en wordt een wedstrijd opnieuw vastgesteld.

Teams mogen een wedstrijd niet staken. Staakt één team of beide teams een wedstrijd dan volgt een tuchtprocedure en kan aan één of beide teams een straf worden opgelegd. Staakt de scheidsrechter een wedstrijd als gevolg van wangedrag van één of beide teams of misdragingen van derden ook dan dient daarvan aangifte te worden gedaan bij het Tuchtcollege, waarna een tuchtprocedure volgt. Ook als het staken van de wedstrijd het gevolg is van een ernstige blessure volgt een behandeling door het Tuchtcollege om te beoordelen of de scheidsrechter de wedstrijd terecht heeft gestaakt. Hieronder vindt u de gegevens die in een aangifte dienen te worden vermeld als er sprake is van het staken van een wedstrijd.

 • Gestaakt door toedoen van een team of beide teams
  • Beschrijf het wedstrijdverloop
  • Beschrijf hoe één of beide teams daarin hebben geacteerd
  • Beschrijf het motief waarom het team of beide teams de wedstrijd staakten
  • Het tijdstip tijdens de wedstrijd waarop wedstrijd werd gestaakt
  • De stand van de wedstrijd
 • Gestaakt door de scheidsrechter als gevolg van wangedrag van één team of beide teams
  • Beschrijf het verloop van de wedstrijd
  • Beschrijf het wangedrag van een team of beide teams en van de teamspelers
  • Geef aan wie volgens de scheidsrechter de aanstichter(s) was(waren)
  • Geef aan welke maatregelen de scheidsrechter heeft genomen om de wedstrijd een goed verloop te laten hebben
  • Geef aan welke spelers met het oog op een goed verloop van de wedstrijd zijn gestraft en welke straffen zijn opgelegd
  • Het tijdstip in de wedstrijd waarop de wedstrijd werd gestaakt
  • De stand van de wedstrijd op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt
 • Gestaakt door de scheidsrechter als gevolg van misdragingen van derden
  • Beschrijf het verloop van de wedstrijd
  • Beschrijf de misdragingen
  • Door wie werden de misdragingen uitgevoerd.
  • Welke ordemaatregelen heeft de ontvangende vereniging van het thuisspelende team genomen
  • Het tijdstip waarop de wedstrijd werd gestaakt
  • De stand van de wedstrijd op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt
 • Gestaakt door de scheidsrechter als gevolg van een medische reden
  • Beschrijf het verloop van de wedstrijd
  • Beschrijf het incident waardoor de blessure ontstond
  • Beschrijf de ernst van de blessure
  • Het tijdstip waarop de wedstrijd werd gestaakt
  • De stand van de wedstrijd op het moment dat de wedstrijd werd gestaakt