Algemene Leden Vergadering

Op zaterdag 29 oktober 2016 vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) plaats. De vergadering start om 11.00 uur op Sportcentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem. Ontvangst vanaf 10.30 uur.

Voor een goed verloop van deze vergadering zetten we de belangrijkste (organisatorische) aandachtspunten voor de verenigingen op een rij. Volledigheidshalve wijzen we op de statuten van het NHV, de artikelen 17 tot en met 21:

1. Iedere vereniging kan een van haar seniorleden (bij voorkeur een van haar bestuursleden) afvaardigen als stemgerechtigde bondsafgevaardigde.

2. Deze afgevaardigde dient door de vereniging als zodanig geregistreerd te zijn binnen de ledenadministratie Sportlink en wordt vooraf vastgelegd door de stemgerechtigde in te voeren met de functie bondsafgevaardigde. Dit kan maar één persoon zijn. We voegen de link bij met een toelichting hoe deze functie toegevoegd kan worden: https://sportlink.atlassian.net/wiki/x/o4A3.

Let op: de afgevaardigden van de vorige ALV vervallen in Sportlink. Voor deze vergadering dien je je opnieuw te registreren!

3. Elke stemgerechtigde bondsafgevaardigde heeft in de bondsvergadering één stem bij veelvoud van honderd bij het NHV ingeschreven verenigingsleden naar boven afgerond. Voorbeeld: 1 tot en met 100 verenigingsleden = 1 stem; 101 verenigingsleden = 2 stemmen. Peildatum is 30 juni 2016.

4. Op de agenda van de bondsvergadering worden de statutair vastgestelde agendapunten besproken. Voor de najaarsvergadering zijn dat:

  1. Agenda Bondsvergadering 29 oktober 2016
  2. Jaarverslag 2015-2016 (in filmvorm)
  3. Financiële jaarrekening 2015/2016 / Verslag Registeraccountant
  4. Uitsplitsing per resultaatgebied
  5. Aanvullende notitie FC
  6. Notulen 4 juni 2016

5. Een vereniging kan schriftelijk een voorstel of amendement indienen bij het bondsbestuur, uiterlijk twee weken voor de vergadering.

6. Besloten wordt met een gewone meerderheid (> 50%) van de geldig uitgebrachte stemmen.
We verzoeken je vriendelijk om jullie afgevaardigde tijdig doch uiterlijk 21 oktober 2016 te registreren binnen de ledenadministratie Sportlink om zijn of haar aanwezigheid aan ons kenbaar te maken voor zover dat nog niet gedaan is.

Aansluitend ben je van harte welkom om met ons het 80 jarig jubileumfeest mee te vieren.
Je dient je hiervoor even apart aan te melden via nhv80jaar@handbal.nl. Mis het feest niet! Het is voor iedereen die de handbalsport een warm hart toedraagt. Verenigingsbestuurders, landelijke, regionale en lokale vrijwilligers, oud-bestuursleden en –medewerkers, voormalige afdelingen etc. start om 14.00 uur tot 17.00 uur op Papendal.

Wij kijken uit naar jullie komst!

 


Notulen bondsvergaderingen: