Trainen en coachen van 6 tot 12 jarigen: vertrouwen in jezelf en in de ander

Bijscholing voor trainers en coaches - vier dagdelen

Themagericht trainen en coachen van 6- tot 12-jarigen

Kinderen in leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar zijn volop in ontwikkeling: ze worden zich bewust van wat ze goed of juist minder goed kunnen. Ze leren zich verhouden tot anderen (leeftijdsgenoten en volwassenen), ontwikkelen hun eerste zelfbeeld en mogelijk ook hun eerste serieuze ambities. Zelfvertrouwen is in deze fase een centraal thema. Zonder zelfvertrouwen durft een kind geen nieuw gedrag uit te proberen of grenzen te verleggen.

De sportclub is bij uitstek de plek waar kinderen zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Helaas kan ook een gebrek aan zelfvertrouwen aan het licht komen. Het zou toch mooi zijn als jij als trainer-coach niet alleen een bijdrage kunt leveren aan de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden, maar óók aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen van je sporters?!

In deze bijscholing krijg je de kennis, inzichten en vaardigheden aangereikt om volgens de principes en werkwijze van ‘themagericht trainen en coachen’ zelfvertrouwen bij kinderen tot ontwikkeling te brengen. Belangrijke kenmerken van deze themagerichte werkwijze zijn plezier, positieve aandacht, gezamenlijk doelen stellen en zelfwaargenomen competentie. Oftewel: het kind wordt zich bewust van wat hij heeft bereikt.

De bijscholing is bedoeld voor trainers die aantoonbare ervaring hebben met het zelfstandig geven van lessen en trainingen aan sporters in deze leeftijd. Een diploma is dan ook niet vereist. Deze bijscholing wordt aangeboden op KSS niveau 3 van een bij NOC*NSF aangesloten sportbond.

Opzet/Programma
In deze bijscholing leer je aan de hand van de principes van themagericht trainen en coachen om ontwikkelthema's zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en zich verhouden tot anderen, expliciet een plaats te geven in de opbouw van je training.

In de eerste twee dagdelen van deze bijscholing krijg je inzicht in ontwikkelingskenmerken van 6- tot 12-jarigen. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de pedagogische waarde van sport in deze leeftijdsfase en de invloed van jou als trainer. Meer in het bijzonder wordt aandacht besteed aan de achterliggende principes van de ontwikkeling van zelfvertrouwen en aanverwante thema’s. Met de benodigde informatie bij de hand krijg je vervolgens een introductie in de werkwijze van het themagericht trainen en coachen. Je ervaart zelf themagerichte trainingsvormen in de gymzaal en de opbouw van een themagerichte training wordt stap voor stap doorgenomen.

In de laatste twee dagdelen van de bijscholing ga je zelf aan de slag met het opzetten, uitvoeren en evalueren van een themagerichte training waarin sociale en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Je leert dus hoe je - naast sporttechnische en tactische vaardigheden - je sporters ook kunt introduceren in specifieke ontwikkelthema’s, zoals in dit geval zelfvertrouwen, waardering en respect voor anderen of samen doelen bereiken. Hierbij wordt de stapsgewijze opbouw van een themagerichte training gevolgd:

  • wat is er in de wedstrijd of op school voorgevallen: wat ging er goed, wat kan beter?
  • hoe kunnen jouw kwaliteiten en de kwaliteiten van anderen ons helpen om de beoogde doelen te bereiken?
  • uitproberen, gezamenlijk plezier, grenzen verleggen, inzet van ieders kwaliteiten, met waardering voor jezelf en de ander.
  • terugblik: wat lukt nu wel? Hoe komt dat (positievere waardering)? Ben je gegroeid? Is de groep gegroeid?

 

Deze opbouw leidt tot zelfwaargenomen competentie van de 6- tot 12-jarige: zij ervaren wat ze kunnen en wat ze geleerd hebben. Het zorgt voor toegenomen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is waardevol voor de verdere ontwikkeling binnen de sport, maar zeker ook daarbuiten

 Leerdoelen
* Bewust worden van je invloed op de ontwikkeling van kinderen van 6-12 jaar;
* Kennis vergroten over de ontwikkeling van 6- tot 12-jarigen;
* De principes en werkwijze van het themagericht trainen en coachen kunnen toepassen;
* Themagericht trainen en coachen gericht kunnen inzetten op het thema zelfvertrouwen.

 Je ontvangt na afloop van de bijscholing een bewijs van deelname. Informeer bij je bond of deze bijscholing mogelijk licentiepunten oplevert.

Let op!
Net als in de bijscholing ‘themagericht trainen en coachen van pubers’ staat het themagericht trainen en coachen centraal. De inhoud verschilt in de ontwikkelingskenmerken van de jongeren en de thema’s die als centraal voorbeeld worden gebruikt. We raden je aan niet beide bijscholingen te volgen, maar om te kiezen voor de doelgroep waarmee je het meeste werkt.