Nationale overschrijvingen

Personen kunnen lid zijn van meerdere handbalverenigingen. Een lid kan echter maar voor één handbalvereniging speelgerechtigd zijn, d.w.z. slechts voor één handbalvereniging als speler aan wedstrijden deelnemen. Een speelgerechtigd lid van een vereniging mag – zonder dat daarvoor overschrijving is vereist – bij een andere vereniging wel als verenigingsofficial optreden of bij die andere vereniging een functie bekleden (b.v. leveringsplichtig scheidsrechter).

Een speelgerechtigd lid dat voor een andere vereniging speelgerechtigd wil zijn, dient daarvoor overschrijving te verkrijgen. 

Heeft het lid voor wie overschrijving wordt verzocht, nog financiële verplichtingen ten opzichte van de oude vereniging dan is dit een reden om geen overschrijving te verlenen. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan de betaling van contributie, de betaling van een financiële bijdrage in de tekorten van de vereniging (deze verplichting geldt alleen indien zij in de statuten van de vereniging is geregeld), terugbetaling van cursusgelden, inschrijfgelden, etc., maar alleen als tussen de vereniging en het lid over die terugbetaling afspraken zijn gemaakt. Het niet inleveren van sportkleding, tassen, schoenen etc. is niet aan te merken als een financiële verplichting ten opzichte van de oude vereniging. Sportkleding e.d. wordt meestal in bruikleen verstrekt en het kenmerk van bruikleen is dat dit gratis gebeurt.