Nieuwsflitsen

Inschrijvingen en planning voor het nieuwe seizoen 2016-2017.

PLANNING

 

 

Zaal

Veld

 

Nieuwsflits en inschrijfformulieren naar de verenigingen

1e week maart

1e week maart

Stap 1  

Deadline inschrijven teams voor de competitie 2016-2017

01-04-2016

01-04-2016

Stap 2

Publicatiedatum voorlopige poule-indeling

06-05-2016

20-05-2016

Stap 3

Deadline reacties vereniging naar NHV op voorlopige poule-indeling

13-05-2016

27-05-2016

Stap 4

Publicatiedatum definitieve poule-indeling

20-05-2016

03-06-2016

Stap 5

Conceptprogramma beschikbaar in Sportlink (zalen kunnen worden ingehuurd en wedstrijden op de juiste tijd geplaatst)

17-06-2016

30-06-2016

Stap 6

Deadline verenigingen voor het plannen van de eigen thuiswedstrijden

1 maand voorafgaand aan start
betreffende
competitie

1 maand
voorafgaand aan start
betreffende
competitie

Stap 7

Publicatie definitieve competitieprogramma

4 weken voorafgaand aan start
betreffende
competitie

4 weken voorafgaand aan start
betreffende
competitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

Zaalhandbal wedstrijd- of breedtesport
Het is een vrije keuze om in te schrijven voor de wedstrijd- of breedtesport en niet afhankelijk van de resultaten van dit lopende seizoen.
Een keuze voor wedstrijdsport betekent bij de senioren dat het team minimaal in de 2e klasse wordt ingedeeld. Een keuze voor wedstrijdsport bij de A-jeugd tot en met de C-jeugd betekent dat het team voor de zaalcompetitie wordt ingedeeld in de jeugddivisie / Topklasse.

Veldhandbal wedstrijd- of breedtesport
Gezien de geringe belangstelling voor de wedstrijdsport bij de jeugdcategorieën is in overleg met de werkgroep Competitie besloten de wedstrijdklasse t/m de A jeugd te laten vervallen en volledig over te gaan tot breedtesport.

Dit betekent o.a. dat verplaatsen van wedstrijden in het kader van voorbereidingen makkelijk wordt.

Voor de seniorencategorie blijft de wedstrijdsport wel gehandhaafd. Dit betekent dat voor elk team in de wedstrijdsport een scheidsrechter geleverd dient te worden. Zoals eerder aangekondigd vindt er in 2016/2017 geen NK veld meer plaats.

Leveringsplicht scheidsrechters
Wedstrijden in de wedstrijdsport worden gefloten door een bondsscheidsrechter(s). Bij de inschrijving van een team in de wedstrijdsport hoort automatisch het aanmelden van een beschikbare bondsscheidsrechter. Wedstrijden in de breedtesport worden gefloten door een verenigingsscheidsrechter. Hiervoor geldt geen opgaveplicht. De verenigingsscheidsrechter dient wel gecertificeerd te zijn.

Niet opkomen van scheidsrechters wordt als volgt opgepakt.:

-       Bij de eerste keer niet opkomen van een bondsscheidsrechter: sanctie € 50,-
-       Bij de tweede keer niet opkomen van een bondsscheidsrechter: sanctie € 100,-
-       Bij de derde keer niet opkomen van een bondscheidsrechter: sanctie € 100,- en de betreffende bondscheidsrechter wordt niet langer erkend als leveringsplichtige scheidsrechter. Hierop wordt de vereniging tevens nadrukkelijk verzocht een andere scheidsrechter voor de leveringsplicht aan te dragen.

Poule / klasse omvang
Veel verenigingen hebben aangegeven dat ze graag een langere periode in het seizoen willen handballen. In regio’s waar een volwaardige veldcompetitie gespeeld wordt, streven we naar poules van 10 teams in de zaalcompetitie (18 wedstrijden) en 8 teams in de veldcompetitie (14 wedstrijden). In regio’s waar de nadruk ligt op de zaalcompetitie, streven we naar poules van 12 teams (22 wedstrijden). Voor en/of na de zaalcompetitie is daar nog ruimte voor het spelen van (indoor en/of outdoor) toernooien of ander regionale activiteiten. Door omstandigheden of terugtrekkingen op het laatste moment kan de pouleomvang zakken. Bij te weinig teams zoeken wij naar een passende oplossing.

Sterkte indicatie bij jeugd
Voor een goede indeling van de jeugdpoules in zowel de wedstrijdsport als de breedtesport vragen we om een sterkte-indicatie op te geven bij de jeugdteams. We beseffen dat dit niet altijd makkelijk is maar verzoeken verenigingen om hier reëel en zorgvuldig naar te kijken. Alles ruim winnen is niet leuk, maar alles ruim verliezen nog minder. Indicatief geven we de volgende richtlijn mee:
1 – sterk: teams die al langer (samen)spelen. Ambitie is om zo hoog mogelijk te spelen tegen sterke tegenstanders.
2 – sterk / gemiddeld
3 – gemiddeld: teams waarin geen uitblinkers zijn maar ook weinig zwakke spelers.
4 – gemiddeld / zwak:
5 – zwak: Voornamelijk beginnende (1e-jaars) of teams die dit seizoen onderaan geëindigd zijn in een zwakke poule

Dispensatie jeugdspelers
Als je bij de opgave van jeugdteams gebruik wilt maken van dispensatie(s) (max. 2 per team en max. 1 jaar te oud), vul dan gelijktijdig met de inschrijving (1 april 2016) het aanvraagformulier voor dispensatie(s) in. We verzoeken jullie een apart aanvraagformulier voor iedere dispensatiespeler in te vullen met een korte motivatie. Een team met dispensatiespeler(s) speelt in principe in de breedtesport. Teams met dispensatiespelers zijn uitgesloten van deelname aan NK’s. Circa eind januari / begin februari worden alle uitslagen van teams met dispensatiespelers in de landelijke jeugddivisie en topklasse verwijderd uit de stand. Dispensatiespelers mogen alleen spelen in het team waarvoor dispensatie is verkregen. Speelt een dispensatiespeler in een ander team dan waarvoor dispensatie is verleend, vervalt de verleende dispenstatie. Link dispensatieformulier. 

Leeftijdsindeling

De leeftijdsindeling voor seizoen 2016-2017 is als volgt:

Seniorleden: 19 jaar en ouder: geboren in of voor 1997
A-jeugd: 17 en 18 jaar: geboren in 1998 en 1999
B-jeugd: 15 en 16 jaar: geboren in 2000 en 2001
C-jeugd: 13 en 14 jaar: geboren in 2002 en 2003
D-jeugd: 11 en 12 jaar: geboren in 2004 en 2005
E-jeugd: 9 en 10 jaar: geboren in 2006 en 2007
F-jeugd (mini’s): 7 en 8 jaar: geboren in 2008 en 2009
H-jeugd (kabouters): 6 jaar en jonger: geboren in of na 2010

Teamopgaven
Alle teamopgaven dienen voorzien te zijn van minimaal 8 spelers die daadwerkelijk beschikbaar zijn voor het betreffende team. Alleen bij de E- en F-jeugd is een teamopgave van 5 spelers voldoende.

Samenwerkingsovereenkomsten
Indien een vereniging een samenwerking aangaat met een andere vereniging dient er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld te worden. Deze overeenkomst moet uiterlijk 1 april 2016 ondertekend opgestuurd of gescand worden naar het NHV. Daarnaast vragen we jullie de samenwerkingsovereenkomst ook digitaal naar ons op te sturen via het formulier op onze website. Oude samenwerkingsovereenkomsten t/m seizoen 2015-2016 zijn niet meer geldig. Klik hier om het samenwerkingsovereenkomst te downloaden en op te sturen.

Een samenwerkingsovereenkomst op verenigingsniveau kan maximaal 3x worden verlengd voor een periode van een jaar. Daarna moet er gefuseerd worden of men gaat zelfstandig verder. Daarnaast kunnen er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden op teamniveau. Aandachtspunt hierbij is dat de namen doorgegeven moeten worden van de spelers van de betreffende teams. Voor alle samenwerkingsovereenkomsten geldt dat slechts één van de verenigingen het samenwerkingsverband aanmeldt en deze vereniging het gehele seizoen verantwoordelijk hiervoor is.

Terugtrekken teams
Afgelopen seizoen zijn wij lastminute geconfronteerd met veel terugtrekkingen van teams. Naast het vele extra werk dat wij als competitiemedewerkers hiervan hebben, worden andere verenigingen en teams hier ernstig mee gedupeerd. Wij verzoeken verenigingen een zoveel mogelijk juiste teamopgave te verstrekken. Het terugtrekken van teams uit de zaalcompetitie kan t/m 31 juli 2016 zonder kosten. Vanaf 1 augustus 2016 brengen wij de teambijdrage in rekening. Het terugtrekken van teams uit de veldcompetitie kan tot t/m 30 juni  2016 zonder kosten. Vanaf 1 juli 2016 brengen wij een boete in rekening van € 100,-- voor seniorenteams en € 75,-- voor jeugd teams.

Jeugdhandbal
Het NHV streeft naar een uniforme en centraal georganiseerde vorm van spelen bij de F-jeugd. Komend seizoen kunnen verenigingen t.a.v. de F categorie kiezen of ze teams inschrijven voor competitie of minitoernooien. Beide vormen worden vanuit het NHV gefaciliteerd. Verenigingen die voor toernooivorm kiezen zullen minimaal tweemaal per maand gaan spelen. Let op: er moet per F team dus wel een keuze gemaakt worden, Een combinatie van beide (competitie en toernooivorm) is niet mogelijk. Als er een keuze gemaakt wordt voor toernooivorm wordt men verzocht de link aan te klikken en het toegevoegde formulier in te vullen.

Voor de nieuwe regels omtrent jeugdhandbal (D, E en F jeugd) verwijzen wij u naar de website. www.handbal.nl/jeugd.

Rugnummers
Rugnummers zijn met ingang van het nieuwe seizoen 2016/2017 verplicht vanaf C jeugd t/m de senioren.

Beach Handball
De Beach Handball Tour 2016-2017 wordt georganiseerd voor de D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren en maakt onderscheid tussen een NK Kwalificatietoernooi en een Breedtesporttoernooi. Een NK Kwalificatietoernooi is een toernooi dat deel uitmaakt van de Beach Handball Tour waar punten kunnen worden vergaard voor de Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap Beach Handball. Een NK Kwalificatietoernooi kan door iedere partij aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond georganiseerd worden, indien wordt voldaan aan de door het Nederlands Handbal Verbond gestelde voorwaarden.

Een Breedtesporttoernooi is een toernooi dat ook deel uitmaakt van de Beach Handball Tour, maar waar géén punten kunnen worden vergaard voor Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap Beach Handball. Een Breedtesporttoernooi kan door iedere partij aangesloten bij het Nederlands Handbal Verbond georganiseerd worden, zonder dat daarbij voldaan dient te worden aan de door het Nederlands Handbal Verbond gestelde voorwaarden. Uitzondering hierop is dat er tijdens een Breedtesporttoernooi wel gespeeld dient te worden volgens de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014 (zie website). Naast de Beach Handball Tour wordt er in sommige (kleine) regio's of verenigingsclusters in de zomermaanden (vanaf mei) een avondcompetitie Beach Handball georganiseerd, in "driekampen" gedurende een aantal avonden (2 wedstrijden per avond). De insteek van deze competitie is gezelligheid en sportiviteit! Deze Beach Handball avondcompetitie wordt op initiatief van de verenigingen georganiseerd en niet gefaciliteerd door het NHV. Wel kunnen wij spelmaterialen, voorbeelden etc. beschikbaar stellen.

Midweekhandbal
Deze categorie spelers/speelsters kunnen nu, indien nodig, ook in de reguliere competitie ter aanvulling worden ingezet. Indien mogelijk wordt er rekening gehouden met de verschillen in speelsterkte en leeftijd. Wij proberen hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, maar zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
 

TOT SLOT

Eventuele toelichting
Onder het kopje eventuele toelichting kunt u de wensen aangeven die u heeft ten aanzien planning en indeling competitie (bijv. koppeling van teams). Wij zullen trachten hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.
 
Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen zijn we altijd bereid om verenigingen te helpen of te adviseren via competitie@handbal.nl of 026-7071420.