Inschrijving Competitie

Inschrijving en planning competitie 2017-2018

In de afgelopen weken zijn er, verspreid over het land, wederom een achttal regiobijeenkomsten met betrekking tot competitiezaken georganiseerd. Verenigingen hebben aangegeven welke wensen en behoeften er zijn wat betreft de competitieopzet seizoen 2017-2018. Het Nederlands Handbal Verbond (NHV) zal met deze informatie aan de slag gaan en zal proberen het competitieaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de verenigingen en leden. Hierbij willen wij de verenigingen verzoeken om specifieke wensen duidelijk aan te geven bij de inschrijving in Sportlink onder het kopje ‘eventuele toelichting’ en via het daarvoor bestemde machformulier. Wij proberen met zoveel mogelijk wensen rekening te houden, maar kunnen op voorhand al melden dat we helaas niet alle wensen kunnen honoreren (bijvoorbeeld in verband met tegenstrijdige wensen bij verenigingen). In deze nieuwsbrief staat informatie over de inschrijvingen en de planning voor het nieuwe seizoen 2017-2018.

Wij hebben het tijdens alle regionale bijeenkomsten al aangekondigd. Met ingang van het nieuwe seizoen vindt de inschrijving digitaal via Sportlink Club plaats.

 

PLANNING

 

 

Zaal

Veld

 

Nieuwsflits en inschrijfformulieren naar de verenigingen

6 maart

6 maart

Stap 1

Deadline inschrijven teams voor de competitie 2017-2018

02-04-2017

02-04-2017

Stap 2

Publicatiedatum voorlopige poule-indeling

08-05-2017

22-05-2017

Stap 3

Deadline reacties vereniging naar NHV op voorlopige poule-indeling

14-05-2017

28-05-2017

Stap 4

Publicatiedatum definitieve poule-indeling

22-05-2017

09-06-2017

Stap 5

Conceptprogramma beschikbaar in Sportlink (zalen kunnen worden ingehuurd en wedstrijden op de juiste tijd geplaatst)

19-06-2017

30-06-2017

Stap 6

Deadline verenigingen voor het plannen van de eigen thuiswedstrijden

1 maand voorafgaand aan start
betreffende
competitie

1 maand
voorafgaand aan start
betreffende
competitie

Stap 7

Publicatie definitieve competitieprogramma

4 weken voorafgaand aan start
betreffende
competitie

4 weken voorafgaand aan start
betreffende
competitie

 

 

Inschrijving teams voor competitie(s)
Met ingang van het nieuwe seizoen vindt de inschrijving digitaal via Sportlink Club plaats. Klik hier voor de link naar de handleiding digitale teaminschrijving. Indien je bij het invullen tegen problemen aanloopt, kun je contact opnemen met de competitiemedewerker van jouw district of via competitie@handbal.nl.

Highlights digitaal inschrijven:
-       De lijst met teams in de module teaminschrijvingen van Sportlink Club bestaat uit de teams die in het huidige seizoen actief zijn. Er kan ingeschreven worden voor de laagste klassen wedstrijdsport en alle poules breedtesport, teams kunnen toegevoegd en verwijderd worden. LET OP: er zijn aparte bladen in sportlink Club voor veld en zaal.

-       Voor teams die in het huidige seizoen uitkomen in de wedstrijdsport geldt geen vrije inschrijving en deze worden automatisch ingedeeld voor volgend seizoen. Dit gaat op basis van de promotie- en degradatieregeling, welke nog niet verwerkt is in de lijst. Competitiezaken voert deze regeling door aan het einde van alle competities. We gaan er van uit dat deze wedstrijdteams ook volgend seizoen weer deelnemen, mocht dit niet het geval zijn dan moet dit apart vermeld worden bij de teamopmerkingen en het digitale wensen formulier! (wedstrijdteams kunnen niet zelf verwijderd worden).
-       Voor de F-jeugd kunnen alleen de competitie teams digitaal opgegeven worden in Sportlink. Inschrijving teams voor F/H-toernooien moet via het inschrijvingsformulier F-jeugd toernooi en kabouterspelfeesten (H-jeugd) 2017-2018.
-       Vermeld bij alle (jeugd)teams breedtesport de speelsterkte 1-5 in het vak teamopmerkingen! (voor uitleg zie verderop in de brief). Vermeld ook of het een jongens, meisjes of gemengd team is (D- en E-jeugd).
-       Vermeld bij de midweekteams de speelsterkte en of het team jonger of ouder dan 35 jaar is.
-       Alle wensen, verhinderingen en overige informatie met betrekking tot het nieuwe seizoen moeten doorgegeven worden via het digitaal wensen en opmerkingen formulier zaal en veld. Dit geldt zowel voor de landelijke als regionale teams! (er wordt dit jaar GEEN aparte mail verzonden met betrekking tot de wensen landelijke teams). Ook eventuele verdere correspondentie met betrekking tot het nieuwe seizoen graag via dit digitale wensenformulier.
-          Ook wensen ten aanzien van het tegelijk uit en/of thuis spelen van teams c.q. verhinderingen kunnen via het digitale wensenformulier. Hierbij geldt dat het doorgeven van een wens altijd impact heeft op de optimale bezetting. Probeer daarom de wensen te beperken tot de echt noodzakelijke. Hetzelfde geldt voor eventuele verhinderingen. Wij kunnen op voorhand al aangeven dat ondanks wij trachten alle wensen zoveel mogelijk te honoreren, dit niet in alle gevallen zal lukken. Dit heeft dan wellicht te maken met het feit dat sommige wensen conflicterend zijn of te veel problemen opleveren bij het opbouwen van de competitie. Onze excuses hiervoor.

Sterkte indicatie bij jeugd
Voor een goede indeling van de jeugdpoules in zowel de wedstrijdsport als de breedtesport vragen we om een sterkte-indicatie op te geven bij de jeugdteams, alsmede of het een jongens, meisjes of gemengd team (bij D en E jeugd) is.

We beseffen dat dit niet altijd makkelijk is maar verzoeken verenigingen om hier reëel en zorgvuldig naar te kijken. Alles ruim winnen is niet leuk, maar alles ruim verliezen nog minder. Indicatief geven we de volgende richtlijn mee:

1 – sterk: teams die al langer (samen)spelen. Ambitie is om zo hoog mogelijk te spelen tegen sterke  tegenstanders.
2 – sterk / gemiddeld
3 – gemiddeld: teams waarin geen uitblinkers zijn maar ook weinig zwakke spelers.
4 – gemiddeld / zwak
5 – zwak: Voornamelijk beginnende (1e-jaars) of teams die dit seizoen onderaan geëindigd zijn in een zwakke poule

Zaalhandbal

wedstrijd- of breedtesport
Het is een vrije keuze om in te schrijven voor de wedstrijd- of breedtesport, dit is niet afhankelijk van de resultaten van het lopende seizoen. Een keuze voor wedstrijdsport voor een nieuw team betekent bij de senioren dat het team in de 2e klasse wordt ingedeeld (indien voldoende ruimte). Een keuze voor wedstrijdsport bij de A-jeugd tot en met de C-jeugd betekent dat het team voor de zaalcompetitie wordt ingedeeld in de Jeugddivisie / Topklasse. De indeling van de nieuwe landelijke A jeugddivisie gaat via een promotie- degradatieregeling, indien nodig worden er promotiewedstrijden gespeeld.

Het is de bedoeling van start te gaan met een landelijke A jeugddivisie dames en heren. Er zal gespeeld gaan worden in een poule van 14. Voor de dames is dit zeker, voor de heren is dit mede afhankelijk van het aantal definitieve inschrijvingen. Bij meer inschrijvingen dan 14 zal er conform promotie-degradatieregeling gehandeld worden en zal er indien nodig rangordewedstrijden gespeeld gaan worden. Voorwaarden voor het spelen in de landelijke jeugddivisie:

-       Verplicht met hars spelen
-       Er worden geen dispensatiespelers in de landelijke A jeugddivisie geaccepteerd.
-       Voor deze categorie wordt er geen NK zaal meer gespeeld. De kampioen is Nederlands kampioen

Veldhandbal

wedstrijd- of breedtesport
Op het veld wordt er in de jeugdcategorieën tot en met A jeugd alleen maar gespeeld in de breedtesport. Dit betekent onder anderen dat het verplaatsen van wedstrijden in het kader van voorbereidingen makkelijk wordt. Voor de seniorencategorie blijft het wel mogelijk in te schrijven voor de wedstrijdsport. Dit betekent wel dat voor elk team in de wedstrijdsport een scheidsrechter geleverd dient te worden. Er vindt geen NK veld meer plaats.

Leveringsplicht scheidsrechters
Wedstrijden in de wedstrijdsport worden gefloten door een bondsscheidsrechter(s). Houdt er a.u.b. rekening mee dat er voor ieder team dat ingeschreven wordt in de wedstrijdsport een bondsscheidsrechter geleverd moet worden. Wedstrijden in de breedtesport worden gefloten door een verenigingsscheidsrechter. Hiervoor geldt geen opgaveplicht. De verenigingsscheidsrechter dient wel gecertificeerd te zijn en als (bonds- en verenigings)-scheidsrechter aangemeld te worden. Voor het aanmelden van scheidsrechters kun je gebruik maken van het formulier op onze website. Het aantal in te schrijven teams in de wedstrijdsport dient gelijk te zijn aan het aantal bondsscheidsrechters dat men levert.

Poule/klasse omvang
Veel verenigingen hebben aangegeven dat ze graag een langere periode in het seizoen willen handballen. In regio’s waar een volwaardige veldcompetitie gespeeld wordt, streven we naar poules van 10 teams in de zaalcompetitie (18 wedstrijden) en 8 teams in de veldcompetitie (14 wedstrijden). In regio’s waar de nadruk ligt op de zaalcompetitie, streven we naar poules van 10 tot 12 teams (18 tot 22 wedstrijden). Voor en/of na de zaalcompetitie is daar nog ruimte voor het spelen van (indoor en/of outdoor) toernooien of ander regionale activiteiten. Door omstandigheden of terugtrekkingen op het laatste moment kan de pouleomvang zakken. Bij te weinig teams zoeken wij naar een passende oplossing.

Dispensatie jeugdspelers
Als je bij de opgave van jeugdteams gebruik wilt maken van dispensatie(s) (maximaal 2 per team en maximaal 1 jaar te oud), vul dan gelijktijdig met de inschrijving (1 april 2017) het aanvraagformulier voor dispensatie(s) 2017-2018 in. We verzoeken jullie een apart aanvraagformulier voor iedere dispensatiespeler in te vullen met een korte motivatie. Een team met dispensatiespeler(s) speelt in principe in de breedtesport. Dispensatiespelers in de jeugddivisie en topklasse worden alleen maar toegestaan indien er anders geen volwaardige jeugddivisie c.q. topklasse geformeerd kan worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren blijven de uitslagen en standen van teams met dispensatiespelers in de jeugddivisie en topklasse volgend jaar gehandhaafd, dit op verzoek van verenigingen. Deze uitslagen tellen mee in de eindranking. Echter teams met dispensatiespelers kunnen geen kampioen worden, niet promoveren en niet deelnemen aan het NK. Dispensatiespelers mogen alleen spelen in het team waarvoor dispensatie is verkregen. Speelt een dispensatiespeler in een ander team dan waarvoor dispensatie is verleend, vervalt de verleende dispenstatie.

LET OP:  In de landelijke A jeugddivisie zijn GEEN dispensatiespelers toegestaan.

NB: Wij verzoeken jullie UITSLUITEND gebruik te maken van het dispensatie Aanvraagformulier 2017-2018. Aanvragen via formulier 2016-2017 worden niet in behandeling genomen.

Leeftijdsindeling
De leeftijdsindeling voor seizoen 2017-2018 is als volgt:

Seniorleden: 19 jaar en ouder: geboren in of voor 1998
A-jeugd: 17 en 18 jaar: geboren in 1999 en 2000
B-jeugd: 15 en 16 jaar: geboren in 2001 en 2002
C-jeugd: 13 en 14 jaar: geboren in 2003 en 2004
D-jeugd: 11 en 12 jaar: geboren in 2005 en 2006
E-jeugd: 9 en 10 jaar: geboren in 2007 en 2008
F-jeugd (mini’s): 7 en 8 jaar: geboren in 2009 en 2010
H-jeugd (kabouters): 6 jaar en jonger: geboren in of na 2011

Samenwerkingsovereenkomsten

We kennen verschillende soorten samenwerkingsovereenkomsten:
-       een samenwerkingsovereenkomst om teams in stand te houden
-       een samenwerkingsovereenkomst als voorloper op een fusie
-       een samenwerkingsovereenkomst om topteams verder te versterken.

De eerste twee geven nauwelijks problemen, echter de samenwerkingsovereenkomsten om topteams verder te versterken gaan we zoals het zich nu laat aanzien afbouwen. Hiervoor wordt komend seizoen een pilot gestart met 2e speelrecht voor talenten tot en met 21 jaar. Dit betekent dat er met ingang van het nieuwe seizoen waarschijnlijk geen goedkeuring meer gegeven wordt aan nieuwe samenwerkingsovereenkomsten om topteams te formeren. Wij adviseren hiervoor het 2e speelrecht. De reeds lopende samenwerkingsovereenkomsten (ingang seizoen 2016-2017) moeten afgebouwd worden en mogen nog maximaal 2x verlengd worden. Vanaf seizoen 2019-2020 zal deze vorm van samenwerkingsovereenkomst niet meer tot de mogelijkheden behoren.

Indien een vereniging een samenwerking aangaat met een andere vereniging dient er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld te worden. Deze overeenkomst dient uiterlijk 1 april 2017 ondertekend zowel digitaal via deze link als per post bij ons binnen te zijn.

Een samenwerkingsovereenkomst op verenigingsniveau kan maximaal 2 keer worden verlengd voor een periode van een jaar. Daarna moet er gefuseerd worden of men gaat zelfstandig verder. Daarnaast kunnen er ook samenwerkingsovereenkomsten gesloten worden op teamniveau. Aandachtspunt hierbij is dat de namen van de spelers van de betreffende teamsdoorgegeven moeten worden. Voor alle samenwerkingsovereenkomsten geldt dat slechts één van de verenigingen het samenwerkingsverband aanmeldt en deze vereniging dan ook het gehele seizoen hiervoor administratief verantwoordelijk is.

Terugtrekken teams
Afgelopen seizoen zijn wij lastminute geconfronteerd met meer dan 120 terugtrekkingen van teams. Hier worden andere verenigingen en teams ernstig mee gedupeerd. Wij verzoeken verenigingen teams aan te melden op basis van realiteit en niet op basis van verwachtingen. Het terugtrekken van teams uit de zaalcompetitie kan tot en met 30 juni 2017 zonder kosten, vanaf 1 juli 2017 brengen wij de teambijdrage in rekening. Het terugtrekken van teams uit de veldcompetitie kan tot tot en met 30 juni 2017 zonder kosten. Vanaf 1 juli 2017 brengen wij een boete in rekening van € 100,- voor seniorenteams en € 75,- voor jeugdteams.

Jeugdhandbal
Het NHV streeft naar een uniforme en centraal georganiseerde vorm van spelen bij de F-jeugd. Komend seizoen kunnen verenigingen ten aanzien van de F categorie ook weer kiezen of ze teams inschrijven voor competitie of minitoernooien. Beide vormen worden vanuit het NHV gefaciliteerd. Verenigingen die voor toernooivorm kiezen zullen minimaal tweemaal per maand gaan spelen. Let op: er moet per F team dus wel een keuze gemaakt worden. Een combinatie van beide (competitie en toernooivorm) is niet mogelijk. Voor de regels omtrent jeugdhandbal (D, E en F jeugd) verwijzen wij je naar de website www.handbal.nl/jeugd. Voor de F-jeugd kunnen alleen de competitieteams digitaal opgegeven worden in Sportlink. Inschrijving teams voor F-/H-toernooien moet via het inschrijvingsformulier F-jeugd toernooi en kabouterspelfeesten(H-jeugd) 2017-2018.

Rug- en borstnummers
Rug- en borstnummers zijn verplicht van C jeugd tot en met de senioren.

Midweekhandbal
Vanaf seizoen 2017-2018 mogen spelers/speelsters in de midweek-competitie onbeperkt onderling uitwisselen en bij een tekort aan spelers/speelsters in de midweekteams mag er ook gebruik gemaakt worden van het laagste senioren team uit de reguliere breedtesport competitie. De spelers/speelsters uit de midweek competitie kunnen, indien nodig, ook in de reguliere (breedtesport) competitie ter aanvulling worden ingezet.

Bij de indeling van de teams in de midweekcompetitie wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met de verschillen in speelsterkte en leeftijd. Wij verzoeken jullie daarom de speelsterkte goed aan te geven en of het team jonger of ouder dan 35 jaar is.Wij proberen hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, maar zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het is niet de bedoeling dat er A-, B- en C-jeugdspelers meespelen in de midweekcompetitie.

Beach Handball
De Beach Handball Tour 2017-2018 wordt georganiseerd voor de D-, C-, B- en A-jeugd en Senioren en maakt onderscheid tussen een NK Kwalificatietoernooi en een Breedtesporttoernooi. Een NK Kwalificatietoernooi is een toernooi dat deel uitmaakt van de Beach Handball Tour waar punten kunnen worden vergaard voor de Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap Beach Handball. Een NK Kwalificatietoernooi kan door iedere partij aangesloten bij het NHV georganiseerd worden, indien wordt voldaan aan de door het NHV gestelde voorwaarden.

Een Breedtesporttoernooi is een toernooi dat ook deel uitmaakt van de Beach Handball Tour, maar waar géén punten kunnen worden vergaard voor Beach Handball Tour ranking ter kwalificatie voor het Nederlands Kampioenschap Beach Handball. Een Breedtesporttoernooi kan door iedere partij aangesloten bij het NHV georganiseerd worden, zonder dat daarbij voldaan dient te worden aan de door het NHV gestelde voorwaarden. Uitzondering hierop is dat er tijdens een Breedtesporttoernooi wel gespeeld dient te worden volgens de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014 (zie website). Naast de Beach Handball Tour wordt er in sommige (kleine) regio's of verenigingsclusters in de zomermaanden (vanaf mei) een avondcompetitie Beach Handball georganiseerd, in "driekampen" gedurende een aantal avonden (2 wedstrijden per avond). De insteek van deze competitie is gezelligheid en sportiviteit! Deze Beach Handball avondcompetitie wordt op initiatief van de verenigingen georganiseerd en niet gefaciliteerd door het NHV. Wel kunnen wij spelmaterialen, voorbeelden etc. beschikbaar stellen.

Voor de voorwaarden waaraan een NK Kwalificatietoernooi moet voldoen, hoe de inschrijving per toernooi geregeld is en hoe teams zich kunnen kwalificeren voor het NK verwijzen wij je naar de Regeling Beach Handball Tour 2016-2017 (tot en met 18 juni 2017) en 2017-2018 (vanaf 19 juni 2017) die te downloaden is via https://www.handbal.nl/beach/tour/beach-handball-tour/.

TOT SLOT

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen zijn we altijd bereid om verenigingen te helpen of te adviseren via competitie@handbal.nl of 026-7071434 / 026-7071435.

Linken
Onderstaand hebben wij alle linken uit de tekst nogmaals voor je op een rijtje gezet.

 
 LET OP:

De inschrijvingen dienen uiterlijk 2 april 2017

bij ons binnen te zijn!