Beleid

Het beleid is gericht op het oplossen van knelpunten op het gebied van:

Klimaat en Imago: Handbalarbitrage wordt omgeven door een slecht imago (je doet het nooit goed, je wordt niet gewaardeerd, spelers hebben geen kennis gemaakt met het zelf leiden van wedstrijden). Scheidsrechters moeten wedstrijden leiden in een vaak agressieve omgeving en ondervinden veel weerstand bij het leiden van wedstrijden (agressief klimaat t.o.v. de naleving van spelregels, waarden en normen en de scheidsrechter - veel verbaal geweld in de richting van de scheidsrechter).

Werving: Het is lastig om voldoende handballers en andere potentiële scheidsrechters te interesseren voor een opleiding tot scheidsrechter en het regelmatig leiden van wedstrijden. De drempel om scheidsrechter te worden wordt als te hoog ervaren. Het ontbreekt aan mogelijkheden om in een veilige omgeving (binnen de eigen vereniging - bij jeugdwedstrijden en onder begeleiding) de noodzakelijke competenties te ontwikkelen.

Behoud: Veel pas gestarte scheidsrechters besluiten binnen drie jaar al weer met fluiten te stoppen. Ze voelen zich alleen gelaten en voor de leeuwen geworpen (geen of onvoldoende begeleiding - weinig actie van verenigingsbestuurders om misstanden aan te pakken). De mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als scheidsrechter of een carrière op te bouwen zijn onduidelijk.

Kwaliteit: Er zijn onvoldoende bevoegde scheidsrechters, m.n. op afdelingsniveau. Veel scheidsrechters blijven zich onvoldoende ontwikkelen, volgen geen nascholingen en hebben geen ambitie om hogerop te komen (stilstand is achteruitgang). Verlies van aansluiting aan de internationale ontwikkelingen, zoals het project "Young Referee" van de EHF (mogelijkheden voor talenten om een internationale carrière op te bouwen).

Organisatie: Er mist tenslotte een centrale aansturing van de arbitrage, wat leidt tot grote verschillen en een onvoldoende bewaking van de kwaliteit. Verenigingen voelen onvoldoende verantwoordelijkheid voor het opleiden van scheidsrechters en beschikken niet over noodzakelijke begeleidingsmogelijkheden voor de startende en ambitieuze scheidsrechters. Opleidingen worden op dit moment door de verschillende docenten te persoonlijk ingevuld en verschillen daardoor teveel van elkaar. De centrale aansturing en het aanpassen van de opleidingen aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS) zorgen ervoor dat beginnende scheidsrechters gelijke mogelijkheden worden geboden om een goede start te maken.