Algemene Leden Vergadering NHV (3 oktober 2020) geannuleerd en verschoven

Algemene Leden Vergadering NHV (3 oktober 2020) geannuleerd en verschoven

Covid-19 zorgt er nog altijd voor dat geplande activiteiten anders lopen dan vooraf gedacht. Dat geldt soms voor handbalwedstrijden maar ook voor bestuurlijke activiteiten.

Maandagavond zijn door onze regering aanvullende Coronamaatregelen afgekondigd die betrekking hebben op het organiseren van bijeenkomsten. Deze maatregelen zijn van kracht sinds dinsdag 18.00 uur. Het besluit om bij bijeenkomsten de groepsgrootte te maximeren tot 30 personen heeft consequenties voor de organisatie van de Algemene Leden Vergadering van het NHV. Omdat het aantal aanmelding hoger ligt dan 30 heeft het bestuur besloten om de vergadering, gepland op zaterdag 3 oktober, te annuleren.

Binnen het NHV hebben we afgesproken dat alle verenigingen mee mogen praten en mee mogen beslissen over het beleid en de besluiten die binnen het NHV genomen worden. We hebben dat vastgelegd in onze statuten (o.a. in artikel 17). Het past dan niet om de aanwezige leden te beperken tot 30 personen tijdens een Algemene Leden Vergadering.

De vergadering wordt opnieuw vastgesteld en zal grotendeels digitaal georganiseerd worden binnen de mogelijkheden die de Corona spoedwet biedt.

De nieuwe datum wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd via de website en door middel van een nieuwsbericht.