Tuchtzaken

Vind hier alle informatie over tuchtrecht, reglementen en formulieren.

Wat is tuchtrechtspraak?
Tuchtrechtspraak betreft de bestraffing van overtredingen in verenigingsverband. Het NHV is een vereniging. Van een overtreding is sprake wanneer gehandeld wordt in strijd met de Statuten, reglementen of een besluit van het NHV en soms ook van de desbetreffende internationale sportbonden EHF en IHF. Daarnaast kan er sprake zijn van een overtreding wanneer een lid de belangen van het NHV schaadt of zich tegenover een medelid niet gedraagt zoals deze zich dient te gedragen. Het verenigingsrecht biedt het NHV de mogelijkheid om overtredingen te bestraffen en speciale commissies hiermee te belasten. In dit geval: de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het NHV. De tuchtrechtspraak gebeurt volgens het Tuchtreglement van het NHV, dat is vastgesteld door de algemene ledenvergadering (bondsvergadering) van het NHV>

Op wie is de tuchtrechtspraak van het NHV van toepassing?
De tuchtrechtspraak is van toepassing op alle leden van het NHV. Ieder lid van het NHV kan bij een overtreding met de tuchtrechtspraak van het NHV te maken krijgen. Hetzij als aangever van een overtreding, hetzij als betrokkene tegen wie aangifte is gedaan, maar wellicht ook als getuige of als deskundige.

De procedure van afhandeling van een tuchtzaak 
Klik hier voor de procedure van afhandeling van een tuchtzaak.

Rechtsprekende macht
Bij het NHV bestaat een scheiding der machten. Naast de bestuurlijke macht (Bondsbestuur) en de wetgevende macht (Bondsvergadering) is er een onafhankelijke rechtsprekende macht. Tot die rechtsprekende macht behoren de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van het NHV. Beide commissies worden bijgestaan door een ambtelijk secretaris Tuchtrecht, die werkzaam is op het Bondsbureau van het NHV. Indien u een afspraak met de ambtelijk secretaris wil maken, dan kan dat. Deze is te bereiken onder nummer 06-81433649.

Betrokkene
Degene tegen wie aangifte van een overtreding wordt gedaan, wordt in het Tuchtreglement als ‘betrokkene’ aangeduid, In het strafrecht zou men spreken van ‘verdachte’. De rechten en plichten van de betrokkene zijn in het Tuchtreglement NHV vermeld.

De aangifte
De wijze waarop een aangifte van een overtreding, op grond waarvan en hoe, deze plaats moet vinden en de eventueel hieraan verbonden kosten, is opgenomen in het Tuchtreglement NHV en/of de Richtlijnen Tuchtrechtspraak NHV.

Verweer
De betrokkene heeft het recht zich tegen de aangifte te verweren. Hij kan zich daarbij door een jurist laten bijstaan. De betrokkene is verplicht naar waarheid te verklaren. De aangifte wordt u toegezonden, waarna een verweerschrift bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht kan worden ingediend.

Mondelinge behandeling dossier door Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
De betrokkene kan de Tuchtcommissie of de Commissie van Beroep om een mondelinge behandeling verzoeken. Aan dit verzoek wordt niet voldaan indien volgens het betreffende tuchtcollege een mondelinge behandeling niet kan bijdragen tot een betere beoordeling van de zaak. Het betreffende tuchtcollege kan ook zelf beslissen om een mondelinge behandeling te houden. Bijvoorbeeld om getuigen of deskundigen te horen.

Behandeling dossier door Tuchtcommissie en Commissie van Beroep
Zittingen van de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep zijn openbaar, tenzij het betreffende tuchtcollege anders beslist. De betrokkene heeft het recht om zijn jurist de behandeling te laten bijwonen. De ambtelijk secretaris Tuchtrecht stelt de betrokkene tijdig voor de zitting schriftelijk in kennis van de datum, het uur en de plaats. De betrokkene en diens raadsman mogen de gehele zitting bijwonen. De beraadslaging van de tuchtcolleges geschiedt echter achter gesloten deuren.

Getuigen en deskundigen
Wanneer de betrokkene personen als getuige wil oproepen, moet de betrokkene dit vooraf aan de ambtelijk secretaris Tuchtrecht mededelen. Het verzoek moet worden ingediend tegelijk met het opgeven van de getuigen. Wat voor de getuigen geldt, geldt ook voor deskundigen die de betrokkene door het betreffende tuchtcollege wil doen horen.

Uitspraak
Na behandeling van het dossier volgt een uitspraak. De schriftelijke uitspraak volgt in beginsel veertien dagen of ten hoogste één maand na de zitting. Het betreffende tuchtcollege bepaalt in de uitspraak tevens in welke mate de aan de behandeling van een zaak verbonden kosten ten laste van de betrokkene en/of van het NHV komen.

Beroep
Behalve wanneer er sprake is van een vrijspraak, een door de Tuchtcommissie opgelegde waarschuwing of van een schuldigverklaring zonder oplegging van straf, kan tegen een uitspraak van de Tuchtcommissie beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep.

Het beroep moet binnen zes werkdagen na de datum van de ontvangst van de uitspraak worden ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Is de betrokkene als lid geroyeerd, dan geldt een termijn van één maand.

Met het indienen van het beroep moet vooraf, door het Bondsbestuur bepaalde, de betaling van administratiekosten zijn voldaan. Dit bedrag wordt alleen terugbetaald indien de betrokkene door de Commissie van Beroep wordt vrijgesproken.

Een uitspraak van de Tuchtcommissie is onherroepelijk, tenzij tijdig beroep is ingesteld. Een uitspraak van de Commissie van Beroep is onherroepelijk tenzij volgens de reglementen van de EHF of van de IHF is bepaald dat in het voorkomende geval beroep kan worden ingesteld bij het Court of Arbitration for Sports (CAS) te Lausanne (Zwitserland).

Tot slot
Deze tekst geeft slechts de hoofdlijnen van een tuchtzaak bij het NHV weer. Het Tuchtreglement is altijd bepalend. De volledige informatie is hieronder te vinden. Mocht uw vraag hier niet in beantwoord worden dan kunt u dagelijks over tuchtzaken bellen naar de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Deze is telefonisch te bereiken onder nummer 06-81433649 of per email tuchtrecht@handbal.nl.