Geslaagde Algemene Leden Vergadering NHV

Geslaagde Algemene Leden Vergadering NHV

Op 26 oktober is de Algemene Ledenvergadering van het NHV gehouden. Deze vergadering was een vergadering waar veel agendapunten besproken zijn omdat eerdere geplande vergaderingen vanwege de coronabeperkingen keer op keer werden uitgesteld. Voor het eerst werd de vergadering daarom digitaal georganiseerd. Via een directe videoverbinding zijn de agendapunten helder gepresenteerd en hebben verenigingen via een chatfunctie vragen kunnen stellen aan het bestuur en natuurlijk kunnen stemmen over de punten waar besluitvorming door de verenigingen gevraagd werd. Dat was voor zowel het bestuur als voor de verenigingen wel even wennen, maar door de actieve deelname van ca. 140 deelnemers is het een nuttige vergadering geweest waar belangrijke besluiten zijn genomen.

Verlenging bestuurstermijnen van voorzitter Tjark de Lange, vicevoorzitter Klaas Toes en penningmeester Ad Tielemans
In een bijzondere ledenvergadering die aan de statutaire vergadering vooraf ging, is besloten om de zittingstermijnen van Tjark, Klaas en Ad te verlengen. De bijzondere coronatijd waarin veel onzekerheden en uitdagingen op het NHV afkomen, vraagt om een sterk bondsbestuur. De vergadering was unaniem van mening dat de kracht van het huidige bestuur (nog) nodig is om de komende periode het NHV te leiden. Voorzitter Tjark de Lange heeft daarbij aangegeven dat het bestuur niet de intentie heeft om de gehele termijn actief te blijven maar de tijd neemt om de nieuwe bestuursleden in te werken in hun bestuursrol. Dat maakt dat er in de komende periode sprake is van een soepele en getrapte bestuurswisseling.

Roel Goffin en Margôt Holscher gekozen als nieuwe bestuursleden; Monique Witziers herkozen voor een tweede termijn
In verband met het aanstaande vertrek van bovengenoemde drie bestuursleden zijn door de vergadering Roel Goffin en Margôt Holscher gekozen voor een eerste termijn in het bondsbestuur. Roel is tevens de beoogd nieuwe voorzitter van het NHV en volgt op termijn Tjark op. Beide kandidaten hebben zich kort gepresenteerd aan de vergadering en zijn unaniem verkozen in hun nieuwe bestuursfunctie.

Monique Witziers is door de vergadering herkozen voor een tweede termijn in het bondsbestuur. Ook haar herverkiezing was unaniem.

Informatie over het wereldkampioenschap dames 2025 in Nederland en Duitsland
Door voorzitter Tjark de Lange en Algemeen directeur Sjors Röttger is een toelichting gegeven over de organisatie en de doelen van het wereldkampioenschap dames in 2025. Een unieke kans voor alle Nederlanders om internationaal tophandbal te zien. In de presentatie is aangegeven dat de keuze om dit event te organiseren gemaakt is maar de nadere invulling, bv. t.a.v. de speelsteden, in de komende periode verder uitgewerkt worden. Sjors heeft benadrukt dat voor een succesvol evenement de hulp van alle verenigingen gevraagd zal worden. Uiteindelijk moet handbal nog sterker op de kaart gezet worden en een uitstraling hebben richting onze (handbal) jeugd.

Strategisch plan 2020+ en jaarplan 2020-2021
Vicevoorzitter Klaas Toes heeft enthousiast het nieuwe strategisch plan van het NHV gepresenteerd. Hij memoreerde het actieve meedenken en meepraten van veel stakeholders, niet in de laatste plaats veel verenigingen. Er ligt nu een plan dat ambitie uitstraalt en het NHV in de komende jaren houvast geeft in haar activiteiten. Soms best wel gewaagd en innovatief maar in de huidige veranderende wereld is dat nodig om in de behoefte van de handballers en anderen te blijven voorzien.

Directeur Sjors Röttger heeft het jaarplan 2020-2021 gepresenteerd. Dit plan behelst 13 speerpunten voor het komende seizoen waar het NHV zich op gaat richten. Wel veel en misschien gaat niet alles dit seizoen lukken maar we gaan waar mogelijk in deze tijd aan de slag met onze innovatieve speerpunten.

Financiën 2019-2020 en 2020-2021
Het bondsbestuur heeft een financieel resultaat gepresenteerd over het seizoen 2019-2020 van ca. € 78.000. Daarbij is reeds rekening gehouden met de nodige voorzieningen ten behoeve van mondiale activiteiten zoals de Olympische spelen. De vergadering heeft aan het bondsbestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid over het afgelopen seizoen.

Voor het nieuwe seizoen 2020-2021 heeft penningmeester de begroting gepresenteerd. Het bestuur vindt het in deze vreemde coronatijd niet gepast om de tarieven te verhogen met de indexering en heeft aan de vergadering voorgesteld om de tarieven op het niveau van 2019-2020 te handhaven. Het inkomensverlies wordt door besparingen gecompenseerd. Vanzelfsprekend stemde de vergadering daar mee in en is de begroting met deze wijziging aangenomen.

Verkiezingen

Verkiezingen
Naast bovengenoemde bestuursverkiezingen zijn tijdens de ALV benoemd:

  • Maan Hermans, llb en mr. Nick Poggenklaas voor een eerste termijn in de Tuchtcommissie
  • Mr. Linda Hauwert tot algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie
  • Henk Kruse voor een eerste termijn als lid van de Commissie van Beroep
  • Eefje Groenendaal en Laurens van Kessel voor een tweede termijn in de Financiële Commissie
  • Rachelle Phillipsen voor een eerste termijn in de Financiële Commissie
  • Alexander Plum voor een tweede termijn in de Licentiecommissie
  • Henny Nijboer voor een eerste termijn in de Licentiecommissie

Met al deze verkiezingen zijn het bestuur en de statutaire commissie weer op volle sterkte.

Reglementen
Alle reglementaire wijzigingen zijn door de vergadering aangenomen.   

Erelid
Op voordracht van het bondsbestuur is Ton van Linder benoemd tot erelid van het NHV.   

Rondvraag
In de rondvraag kwam de waardering voor het bondsbestuur tot uitdrukking.
Ook de digitale vergadering kwam aan de orde. Een groot gedeelte van de deelnemers vindt deze wijze van vergaderen ideaal maar er is toch een gedeelte van de deelnemers die graag fysiek bijeen komt als dat straks weer mag. Het bestuur gaat de organisatie van deze vergadering evalueren en komt met een voorstel voor de volgende vergadering(en).