Vragen Algemene Leden Vergadering

Vragen Algemene Leden Vergadering

Voor, tijdens en na de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober zijn er verschillende vragen bij ons binnengekomen die we graag beantwoorden.

We hebben de vragen zoveel als mogelijk “ontdubbeld” en gebundeld per agendaponderwerp.

Vragen over de verlenging van de termijnen van de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester

 • Is de verlenging een kalenderjaar of een bepaalde periode?

Verlenging is voor maximaal drie jaar waarbij er trapsgewijs plaats gemaakt wordt voor nieuwe bestuurders.

Vragen over de organisatie van het WK handbal in 2025

 • Nog niet zo lang geleden moesten we een toernooi teruggeven i.v.m. geld te kort. Is dat nu niet meer aan de orde?
 • Wat is de onderbouwing onder de stelligheid dat het WK niet wordt terug gegeven?
 • Wil toch graag meer inzicht in de plussen en minnen en de risico’s voor ons als verenigingen.
 • Hoe groot is het financiele risico t.a.v. budget?
 • Gaat het de gedachte zijn om op meerdere locaties binnen Nederland de wedstrijden dan te laten plaatsvinden?
 • Waar denken jullie aan in speelplaats Maastricht.
 • Zal ook een fors beslag leggen voor vrijwilligers die toch al schaars zijn.
 • Het momentum is nu! In hoeverre is dat er ook nog over 5 jaar?
 • Wanneer is de toewijzing door de IHF?
 • Welk aandeel heeft Duitsland financieel? Qua toewijzing wedstrijden?
 • Wat wordt er van de verenigingen gevraagd hierin? Op welk vlak dan ook, technisch, financieel, ondersteuning?

De toewijzing van het WK is door de IHF gedaan op 28 februari 2020 aan Nederland en Duitsland na een presentatie. De presentatie geeft een beeld over de wijze waarop Nederland en Duitsland het WK willen organiseren waarbij nog niet alle onderdelen (bv. de definitieve speelsteden) zijn uitgewerkt. Dat is nog lastig te bepalen zo lang van tevoren. Dat geldt eveneens voor de financiering. Het NHV heeft een risico analyse laten uitvoeren en deze besproken met NOC*NSF en een extern expertisebureau. De risico’s zijn bekend maar daarmee nog niet afgedekt. Dat is nog niet mogelijk omdat niet alle invloedfactoren nu al bekend zijn.

In Duitsland heeft het NHV een sterke partner gevonden die vaker dergelijke grote evenementen georganiseerd heeft, voor het laatst het WK dames in 2017. Dat geeft houvast in de organisaties en de financiering. In de verdeelsleutel tussen de landen zijn beide landen voor 50% gastheer van de teams en de wedstrijden. De opening vindt plaats in Duitsland en het finale weekend in Nederland. Ieder land is zelf verantwoordelijk voor de financiering van de eigen organisatie. Uiteraard spelen Nederland en Duitsland de wedstrijden in eigen land, m.u.v. het finaleweekend.

De speelsteden worden nog nader bepaald en worden vanuit verschillende invalshoeken beoordeeld. De finale wordt, gezien de capaciteit, waarschijnlijk in Rotterdam Ahoy of Amsterdam Ziggo Dome gespeeld. De andere speelsteden liggen nog geheel open.

Dameshandbal kent een grote populariteit en dat zal zo blijven. Er ligt een uitdaging om samen met de verenigingen heel Nederland in de aanloop naar december 2025 warm te maken voor handbal. Natuurlijk is daar de inzet van verenigingen en vrijwilligers voor nodig maar gezien het enthousiasme dat er is bij handballers, ziet het bestuur die inzet met vertrouwen tegemoet.

Vragen over het strategisch plan 2020+ en het seizoenplan

 • In de ALV van November hebben de deelnemers sheets ingevuld met wensen en opmerkingen m.b.t. het strategisch plan. Wat is er met deze input gebeurd?
 • Beachhandbal landelijke competitie maken vanuit verenigingen?
 • Het gehalte marketingtaalgebruik is erg hoog en de insteek over het algemeen erg positief. Wat zijn in de strategie de onderkende uitdagingen en risico’s voor onze sport de komende jaren en hoe denken we die met elkaar te mitigeren?
 • Erg veel inhoud, maar ik had veel liever gezien dat we de huidige competitie langer maakten, dan al die verre doelen.
 • Mooi strategisch plan, daar kunnen we als club ook weer mee verder. Suggestie: neem ons als clubs beter mee in het proces, vertel waar je mee bezig bent en wat je nog gaat doen.
 • Het zijn teveel speerpunten, minder zou effectiever kunnen zijn.
 • Bij 1 had ik graag toegevoegd gezien: doel verlaging “belastingdruk” NHV naar verenigingen.
 • Wordt onder impact ook de impact voor veldhandbal meegenomen? En is de betekenis voor accommodaties om te voorzien in faciliteiten ook een aandachtspunt, gezien het feit dat er verengingen zijn die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen?

Het strategisch plan is tot stand gekomen vanuit veel sessies met stakeholders. Soms waren dat specialisten en een andere keer verenigingen en individuen. Alle input is meegenomen en daaruit is uiteindelijk een keuze gemaakt. Vanuit het strategisch plan worden concrete projectplannen gemaakt. Er wordt gewerkt aan een plan beachhandbal, een plan over een alternatieve competitieopzet, de visie op outdoor handbal, een masterplan arbitrage, enz. We gaan bij alle planvorming verenigingen betrekken en gaan via publicatie communiceren met onze achterban wat de vorderingen zijn. We hebben het over een strategisch plan waarbij niet alle doelen meteen gerealiseerd worden. Vanuit zorgvuldige analyse stellen we een prioriteit in de plannen.

Vragen over de begroting 2020-2021

 • Zijn alle contributies/team bijdragen over het afgelopen seizoen voldaan?

Vrijwel alle verenigingen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Met enkele verenigingen zijn betalingsregelingen overeengekomen die goed worden nageleefd.

 • Wanneer krijgen wij een duidelijk beeld over de verdeling van de contributie zaal, veld, beach die straks uit elkaar worden gehaald (punt 6 speerpunten)?

De projectgroep is daar mee bezig maar heeft eerst de besluitvorming over het strategisch plan afgewacht. Hierover wordt in de komende maanden verder gesproken.

 • Is er in de begroting rekening gehouden met de toename debiteuren, ongetwijfeld door Corona, die nu is ontstaan en het mogelijke afboeken daarvan?

Nee daar is geen rekening mee gehouden. We proberen altijd met verenigingen die het lastig hebben om tot afspraken te komen.

 • Kan een begrotingstekort opgevangen worden door bv coronasteun van overheden?

Tot nu toe is die mogelijkheid er niet omdat we niet voldoen aan de vereisten voor overheidssteun.

 • Niet indexering helpt ons zeker. Is er vanuit NHV ook gesproken om de contributies niet volledig te innen over de periode maart-juni?

Nee het financieringsmodel van het NHV is ingericht op heffing van contributies en wedstrijdbijdragen ter dekking van alle NHV activiteiten, niet alleen de competitieorganisatie.

 • Wat gebeurt er met de bondscontributie en diverse bijdragen als door covid-19 seizoen (deels) niet gespeeld kan worden?
 • Is er nog niet bijgesteld naar halve competitie? Uitspreken lijkt onrealistisch.

We zijn afhankelijk van de overheidsmaatregelen voor het spelen van de competitie. Organisatorisch anticiperen we met verschillende scenario’s op de actualiteit met het doel om bij verruiming van de mogelijkheden zo snel als mogelijk de competities weer op te starten.

 • Welke begroting wordt nu goedgekeurd door de ALV? De originele begroting of de begroting waarin de 60k EUR (verlaging contributie) is verwerkt?

De voorliggende begroting met de wijziging dat de tarieven op het oude niveau blijven. De overige posten blijven ongewijzigd.

 • Hoe moeten we omgaan met leden die aangeven nu geen contributie te willen omdat zij binnen een risicogroep vallen of binnen kritiek beroep vallen?

Ons advies is om begrip te tonen voor de argumenten maar ook een beroep te doen op de solidariteit die er binnen een vereniging geldt. Vooral met het oog op doorlopende kosten zoals zaalhuur, kantinehuur of trainers mag je van leden vragen om hun contributie te blijven voldoen. Leden vormen tezamen de club. Clubs vormen tezamen de bond.

 • Het doel van NHV het op peil houden van het Eigen Vermogen is voor veel verenigingen niet haalbaar.

Het Eigen vermogen van een sportbond is ervoor om fluctuaties binnen de resultatenrekening op te kunnen vangen. Daarnaast verlangen externe partijen zoals subsidieverstrekkers en de overheid dat de sportbond een gezonde financiele basis kan overleggen. Voor het verkrijgen van subsidies is een voldoende Eigen vermogen daarbij rand voorwaardelijk.

 • Ik neem aan dat er een nieuwe begroting met onderliggende stukken en een nieuw tarievenoverzicht wordt gepubliceerd.

Ja, gaan we doen.

 • In de jaarrekening nemen wij een toename van de voorziening Olympische spelen van 80k naar 160k. Waar kunnen wij deze toename van 80k terugvinden in de uitgaven?

Op bladzijde 23 onder XIII.f.

 • Heeft het WK ook “prijzengeld IHF” opgeleverd?

Ja, zijn verwerkt onder de inkomsten topsport onder IV.a.

 • Is dat “conflict” met GS Limburg opgelost ? Al een uitspraak van rechtbank.

Ja. Het NHV is op alle punten in het gelijk gesteld. Er is geen beroep meer aangetekend door de tegenpartij waardoor de uitspraak definitief is.

 • @ Fin Com: wat gaat dan het nieuwe plafond voor het eigen vermogen worden/wanneer krijgen we dat te horen?

De regelgeving van overheden en subsidieverstrekker stellen dat een bond in staat moet zijn om minimaal één kwartaal de vaste lasten te voldoen. Afgezet tegen de begroting 2020-2021 betekent dat voor het NHV een Eigen vermogen van ca. € 750.000.

 • In de concept notulen van de vorige ALV was een punt opgenomen over het Garantiefonds. Staat dit fonds nog steeds op de balans, zo ja: welk bedrag zit er in dit fonds en wat is de bestemming ervan.
 • Is het garantiefonds nu toegevoegd aan de Algemene reserve of is het een aparte bestemmingsreserve? Wat is de toelichting omtrent deze post? (maar mogelijk mis ik achtergrondinformatie).

Het garantiefonds bedraagt € 525.184 en staat genoemd op bladzijde 19 van de jaarrekening. Het betreft geen bestemmingsreserve maar is een onderdeel van de Algemene reserve / Eigen vermogen. Omdat dit bedrag in 2011 door de leden afzonderlijk is ingebracht, is afgesproken dat het bedrag als zodanig zichtbaar is in de presentatie van de jaarrekening.

Vragen over de verkiezingen / aan de kandidaten

 • Is een jaar voor Roel lang genoeg is om ingewerkt te raken?

De toekomst gaat dat uitwijzen. Er is in ieder geval een bestuur en een directie met kennis en historie waar ik op terug kan vallen.

 • Margot, kom je dan ook een keer bij de clusterbijeenkomst langs?
 • Margot en jeugd: een gouden combinatie!

Margôt laat zich graag een keer uitnodigen in een clustervergadering.

 • Fijn dat bij zowel Roel als Margot een duidelijke binding met breedtesport en jeugd is.
 • Is Margot beoogd penningmeester?

Margôt heeft de voorkeur uitgesproken om zich vooral te willen richten op de (jeugd)sport en niet op de financiën.

 • Hoe kan de stemverhouding in het ene geval 69/0/0 zijn en in het andere geval 70/0/0 of zelfs 73/0/0?

Niet alle verenigingen doen aan alle stemmingen mee. Een onthouding wordt geregistreerd; niet reageren wordt niet geregistreerd.

Vragen over de reglementen

 • Ik ben het eens met alle wijzigingen behalve artikel 11, dus nee op alles.
 • a.v. harsgebruik is het aan de gemeente om het toe te staan of niet. Promoveren is dan soms onmogelijk. Wil daar eens naar kijken.
 • Een van de reglementswijzigingen had betrekking op promotie/degradatie bij minder dan een volledige competitie, toch? Ik heb overigens voor gestemd.
 • 3d Rangorde in competitie vraagt wel aandacht inzake corona. Hoe gaat het bestuur daar mee om? Is het niet wijs druk van de competities af te halen als bijvoorbeeld in januari gespeeld kan worden.

De reglementen zijn bedoeld om vooraf afspraken met elkaar te maken over de competitie. Wanneer een bestaand reglement in een specifieke situatie als onredelijk ervaren wordt, adviseren we om daarover overleg te hebben met de competitieleider.

In relatie tot het wel of niet uitspelen van de competitie moeten we afwachten of en wanneer de coronabeperkingen verruimd worden. We hebben verschillende scenario’s waarbij we verenigingen die wel graag willen spelen voor promotie zo lang mogelijk tegemoet willen komen. Of dat in de tijd nog mogelijk is, blijft afwachten

Rondvraag

 • Complimenten hoe deze ALV is georganiseerd. Goed voorbereid en technisch uitstekend verzorgd.
 • Deze manier van ALV bevalt mij prima, zou dit graag vaker zo willen. Is vooral voor de verenigingen die ver moeten reizen veel haalbaarder.
 • Stuk minder reisbewegingen en reistijd.
 • Als het enigszins kan, graag een ALV in levende lijve, meer interactie en nu veel zaken op 1 avond
 • Het is wellicht te overwegen een live-vergadering te houden waarvan een live-stream beschikbaar komt die de vergadering niet kunnen bijwonen. Mee-stemmen op afstand is dan een punt van overweging.
 • 1 x per jaar een fysieke vergadering is mij geen probleem. ik mis interactie en je krijgt geen gesprek of discussie.

Het is de eerste keer dat we bij het NHV de vergadering op deze wijze georganiseerd hebben met alle voors en tegens die daarbij horen. In de evaluatie nemen we alles mee en komen met een (nieuw) voorstel voor de vergadering in juni 2021.

 • In deze ingewikkelde tijden kan het voorkomen dat er lopende het seizoen er een te kort aan spelers ontstaat om teams op de been te houden. In hoeverre kan er coulant worden omgegaan met de verplichte teambijdrage indien er teams moeten worden teruggetrokken?

We gaan altijd in overleg met verenigingen om naar een oplossing te zoeken omdat er ook tegenstanders zijn die hopen op een complete competitie. Met het opleggen van boetes wordt coulant omgegaan.

 • In eerdere ALV is gesproken over een nieuw bestuursmodel. Wat is daar de status van?

We hebben het herinrichten van het bestuursmodel i.v.m. Corona voor ons uit geschoven. Het is aan het nieuwe bestuur om daarover verder na te denken.

 • Kan er toch meer informatie gegeven worden over de organisatie van het WK. Met name over de (financiële) risico’s, ook gezien de ervaringen uit het verleden?

We zullen de verenigingen en de Financiele commissie blijven informeren over de vorderingen in het proces en de risico’s die zich voordoen.

 • Onder normale omstandigheden was ik als nestor in dit gezelschap degene die als laatste tijdens de ALV het bestuur en het bureau mocht bedanken voor hun inzet en werk. Dan nu maar zo! Bedankt voor al het goede werk en deze geslaagde vergadering!