Vacature vrijwilliger Licentiecommissie

Vacature vrijwilliger Licentiecommissie

Voor uitbreiding van de Licentiecommissie is het NHV op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Algemeen:
Hieronder lees je de taak- en functieprofielen van de leden van de Licentiecommissie.
In de beschrijving zijn doel, samenstelling, benoeming, kernactiviteiten en functie-eisen/-wensen
opgenomen. Ook is beschreven op welke manier de commissies in verhouding staan tot het
bondsbestuur NHV, het Topsport Platform en de BENE-League en eredivisieverenigingen NHV.

Doel, samenstelling en benoeming

Leden Licentiecommissie:
De Licentiecommissie is een door de algemene ledenvergadering van het NHV benoemd
onafhankelijk orgaan, wat met betrekking tot het vastgestelde Licentiereglement besluiten neemt. De
commissie bestaat uit minimaal drie leden en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris
Licentiecommissie (hierna: secretaris).
De leden worden op voordracht van het bondsbestuur door de algemene ledenvergadering voor drie
(3 jaar) benoemd. De maximale zittingstermijn is negen (9) jaar. De voorzitter wordt in functie
benoemd.

De procescoördinatie en het voorbereidingstraject (van besluitvorming door de Licentiecommissie)
wordt verricht door de secretaris. Hij/zij verzorgt de informatieverkrijging. Gelijke tijd en ter verhoging
van de service kan de secretaris naar de verenigingen een signalerende en adviserende rol
aannemen.

Kernactiviteiten:
− beoordeelt de licentiecriteria per vereniging;
− komt met de overige leden van de Licentiecommissie tot een eindoordeel van de licentieaanvraag;
− evalueert jaarlijks de inhoud van de aanvragen en komt (eventueel) met verbeteringsvoorstellen;

Functie-eisen/-wensen:
− leden zijn bij voorkeur financieel deskundig en beschikken over een bedrijfskundige en/of
    juridische achtergrond (relevante kennis);
− leden hebben affiniteit met het sportieve-, organisatorische/administratieve-, infrastructurele kader;
− leden hebben affiniteit met de top van het handbal;
− leden hebben geen onverenigbare functie(s) binnen het NHV als bedoeld in de statuten;
− leden zijn voldoende beschikbaar en bereikbaar, telefonisch en per e-mail.

Indicatie tijdsinvestering:
Als lid van de Licentiecommissie vergader je maximaal vijf maal per jaar. De vergaderingen worden in
onderling overleg vastgesteld. De zittingsduur is ongeveer drie uur. Daarnaast ben je regelmatig
betrokken bij overleg en/of besluitvorming per mail/telefoon.
− de functie is onbezoldigd;
− functioneringskosten kunnen worden gedeclareerd, conform NHV declaratiebesluit;

Contact:
Voor informatie kun je een email zenden naar licentie@handbal.nl, waarna contact met je opgenomen
wordt.

Procedure werving, selectie en benoeming:
Tot 1 april 2022 kun je van je belangstelling blijk geven. Stuur je email met motivatie en cv
naar licentie@handbal.nl. Tussen 15 april 2022 en 1 mei 2022 vinden de gesprekken met leden van
de Licentiecommissie plaats. Mocht je worden geselecteerd, dan gaat je motivatiebrief en cv inclusief
voordracht naar het bondsbestuur NHV ter benoeming op de eerstvolgende Bondsvergadering.
2020