Formulier beroepschrift

Vul onderstaand formulier in.

Beroepschrift

Naar aanleiding van een uitspraak van de Tuchtcommissie.

 • Dit beroepschrift kan alleen worden gebruikt voor het instellen van een beroep. Niet voor het indienen van een Verzoek tot opschorting van de door de Tuchtcommissie opgelegde straf voor de duur van het beroep.
  Daarvoor dient het formulier “Verzoek tot het opschorten van een straf” te worden gebruikt

  Het beroep moet binnen 6 werkdagen na de datum van ontvangst van de uitspraak van de Tuchtcommissie zijn ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht. Wanneer als straf ‘royement’ is uitgesproken, geldt als beroepstermijn een maand, na de datum van ontvangst van de uitspraak.

  Een te laat ingediend beroepschrift heeft tot gevolg dat het beroep niet in behandeling wordt genomen.
  Alvorens het beroep in behandeling wordt genomen, dient een bedrag van € 80,-- te zijn overgemaakt (zie toelichting bij het aantekenen van beroep, 2).

  Waar een toelichting wordt verzocht of waar u deze wilt geven, dient u deze op te nemen in een aan dit beroepschrift toe te voegen bijlage, in de volgorde van de vragen en met vermelding van het nummer van het onderwerp waarop de toelichting betrekking heeft.

  1. Degene die het beroep aantekent:

 • Indien betrokkene zich laat vertegenwoordigen door advocaat/gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger

 • In de tuchtzaak tegen:

 • 2. Beroep

 • Het beroep wordt ingesteld, omdat betrokkene de door de Tuchtcommissie bestrafte overtreding:

  c) erkent, maar het niet eens is met de opgelegde straf (indien van toepassing)
  d) betwist en meent de ten laste gelegde overtreding niet te hebben begaan (indien van toepassing)

 • 5. Aldus naar waarheid ingevuld:

 • Toelichting bij het instellen van beroep:

  1. Het beroepschrift wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht (verzenden door middel van het gebruik maken van de button ‘verzenden’).
  2. Gelijktijdig met het aantekenen van het beroep, dient er een aandeel van € 80,00 in de te maken administratiekosten op bankrekeningnummer NL49INGB0651049849 ten name van het Nederlands Handbal Verbond, onder vermelding van beroepschrift en de naam van betrokkene, te worden overgemaakt.
  3. Op de tuchtrechtspaak van het NHV is het Tuchtreglement NHV van toepassing. Het Tuchtreglement kan worden geraadpleegd op de website https://www.handbal.nl.
  4. Op het instellen van beroep is artikel 17 van het Tuchtreglement NHV van toepassing.
  5. In het Tuchtreglement is bepaald dat alleen in de volgende gevallen beroep kan worden aangetekend:
  a. wanneer de algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie heeft beslist dat een aangifte niet tot een tuchtzaak leidt. In dat geval kan alleen daarover beroep worden aangetekend bij de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep (art. 9 lid 12);
  b. van elke andere straf dan een vrijspraak of een waarschuwing kan beroep worden aangetekend (art. 17).
  6. Beroep kan alleen worden aangetekend door degene wiens aangifte niet tot een tuchtzaak leidt of aan wie een straf is opgelegd. Dat beroep moet door de betrokkene zelf of anders door zijn advocaat/gemachtigde of bij minderjarigen door een ouder/voogd dan wel door een wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend. Voorts kan het Bondsbestuur van een uitspraak van de Tuchtcommissie, waaronder een vrijspraak en een waarschuwing, in beroep gaan wanneer het de uitspraak in strijd acht met het algemeen belang van het NHV.
  7. Een beroep wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat de ambtelijk secretaris Tuchtrecht van het NHV het verschuldigde bedrag aan administratiekosten heeft ontvangen.
  8. In beroep wordt de zaak weer opnieuw behandeld. Dat geldt niet wanneer beroep is aangetekend, omdat een aangifte niet tot een tuchtzaak leidt. In dat geval wordt alleen de juistheid van de aangifte beoordeeld.
  9. Voor behandeling van het beroep heeft de Commissie van Beroep informatie nodig, die voor een juridische beoordeling noodzakelijk is. Vandaar de aan de (eventuele) getuigen gestelde vragen, die naar waarheid moeten worden beantwoord.

  Voor nadere informatie over de tuchtrechtspraak in beroep wordt verwezen naar genoemd Tuchtreglement NHV of de ambtelijk secretaris Tuchtrecht.
  De ambtelijk secretaris Tuchtrecht is telefonisch te bereiken onder nummer + 31 (0) 681 433 649 of per email tuchtrecht@handbal.nl.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen