Formulier procesvolmacht

Vul onderstaand formulier in.

Volmacht

tot het optreden als gemachtigde. Van een advocaat of een wettelijke vertegenwoordiger (ouder, voogd of curator) behoeft geen volmacht te worden overgelegd. Wel van ieder ander die door ‘betrokkene’ wordt gemachtigd hem/haar in de tuchtprocedure te vertegenwoordigen.

 • Ondergetekende: De ‘betrokkene’ in de zin van het Tuchtreglement machtigt hierbij als zijn of haar gemachtigde:
 • Om in de bij de Tuchtcommissie en/of bij de Commissie van Beroep aanhangige tuchtzaak mede de belangen van de ‘betrokkene’ te vertegenwoordigen. Het betreft de tuchtzaak tegen:
 • Op grond van de aangifte van:
 • De betrokkene verzoekt op de correspondentie die op zijn/haar zaak betrekking heeft naar gemachtigde te zenden:
 • --------------------------------------------------------------------
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Toelichting:

  De gemachtigde kan niet in de plaats van betrokkene treden. Daar waar de betrokkene gehouden is zelf antwoord te geven, kan de gemachtigde dit niet voor hem doen.
  Indien de betrokkene hiervoor kiest, kan de correspondentie in zijn zaak aan de gemachtigde worden toegezonden en kan per email met de gemachtigde worden gecorrespondeerd. Dit gebeurt dan voor risico van de betrokkene, die zich niet op onwetendheid of onbekendheid kan beroepen indien hij nalatig blijft als gevolg van handelen of nalaten van de gemachtigde.
  De machtiging wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht (verzenden door middel van het gebruik maken van de button ‘verzenden’).

  Toelichting bij het aantekenen van beroep:

  1. Het beroepschrift wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht
  2. Op de tuchtrechtspaak van het NHV is het Tuchtreglement NHV van toepassing. Het Tuchtreglement kan worden geraadpleegd op de website www.handbal.nl
  3. Op het aantekenen van beroep is artikel 17 van het Tuchtreglement NHV van toepassing.
  4. In het Tuchtreglement is bepaald dat alleen in de volgende gevallen beroep kan worden aangetekend:
  a. wanneer de algemeen voorzitter van de Tuchtcommissie heeft beslist dat een aangifte niet tot een tuchtzaak leidt. In dat geval kan alleen daarover beroep worden aangetekend bij de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep (art. 9 lid 12);
  b. van elke andere straf dan een vrijspraak of een waarschuwing kan beroep worden aangetekend (art. 17).
  5. Beroep kan alleen worden aangetekend door degene wiens aangifte niet tot een tuchtzaak leidt of aan wie een straf is opgelegd. Dat beroep moet door de betrokkene zelf of anders door zijn advocaat/gemachtigde of bij minderjarigen door een ouder/voogd dan wel door een wettelijke vertegenwoordiger worden ingediend. Voorts kan het Bondsbestuur van een uitspraak van de Tuchtcommissie, waaronder een vrijspraak en een waarschuwing, in beroep gaan wanneer het de uitspraak in strijd acht met het algemeen belang van het NHV.
  6. Een beroep wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat de ambtelijk secretaris Tuchtrecht van het NHV het verschuldigde bedrag aan administratiekosten heeft ontvangen.
  7. In beroep wordt de zaak weer opnieuw behandeld. Dat geldt niet wanneer beroep is aangetekend, omdat een aangifte niet tot een tuchtzaak leidt. In dat geval wordt alleen de juistheid van de aangifte beoordeeld.
  8. Voor behandeling van het beroep heeft de Commissie van Beroep informatie nodig, die voor een juridische beoordeling noodzakelijk is. Vandaar de aan de (eventuele) getuigen gestelde vragen, die naar waarheid moeten worden beantwoord.

  Voor nadere informatie over de tuchtrechtspraak in beroep wordt verwezen naar genoemd Tuchtreglement NHV of de ambtelijk secretaris Tuchtrecht.
  De ambtelijk secretaris Tuchtrecht is telefonisch te bereiken onder nummer + 31 (0) 681 433 649 of per email tuchtrecht@handbal.nl.

 

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom de Oranjedames!

Klik hier om ons te volgen