Formulier strafopschorting

Vul onderstaand formulier in.

Verzoek opschorten straf

tot het opschorten van een straf hangende het beroep naar aanleiding van een uitspraak van de Tuchtcommissie. Dit verzoek kan alleen worden gebruikt om opschorting van een straf te vragen, totdat de Commissie van Beroep over uw dossier een beslissing heeft genomen. Dit gebeurt naar aanleiding van een door u ingediend beroepschrift, dat kan worden ingevuld op de website www.nhv/competie/tuchtrecht/formulierberoepschrift. Het verzoek kan tegelijk, maar niet eerder dan het beroepschrift, worden ingediend. Op het verzoekschrift beslist de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep. Op het beroepschrift beslist een Kamer van de Commissie van Beroep, waarin de algemeen voorzitter geen zitting heeft. Het verzoek wordt ALLEEN in behandeling genomen indien een bedrag van € 80,-- is voldaan. Dit bedrag is alleen voor het in behandeling nemen van het verzoek tot opschorting. Waar een toelichting wordt verzocht of waar u deze wilt geven, dient u deze op te nemen in een aan dit verzoekschrift toe te voegen bijlage. Dit in de volgorde van de vragen en met vermelding van het nummer van het onderwerp waarop de toelichting betrekking heeft. Het verzoek tot het opschorten van een straf is geregeld in artikel 17 lid 4 van het Tuchtreglement NHV.

 • 1. Degene die het verzoek indient:
 • 2. Indien betrokkene zich laat vertegenwoordigen door advocaat/gemachtigde/wettelijke vertegenwoordiger
 • 3. Opgelegde straf
 • 4. Verzoek en toelichting
 • Betrokkene verzoekt de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep, de door de Tuchtcommissie opgelegde straf voor de duur van de behandeling van het beroep op te schorten, omdat betrokkene:
 • 5. Aldus naar waarheid ingevuld
 • Toelichting bij verzoek tot opschorten van straf:

  1. Het verzoek wordt ingediend bij de ambtelijk secretaris Tuchtrecht (verzenden door middel van het gebruik maken van de button ‘verzenden’).
  2. Gelijktijdig met het verzoek tot opschorting van de straf, dient er een aandeel van € 80,00 in de te maken administratiekosten op bankrekeningnummer NL49INGB0651049849 ten name van het Nederlands Handbal Verbond, onder vermelding van verzoek tot opschorting van de straf en de naam van betrokkene, te worden overgemaakt.
  3. Op de tuchtrechtspaak van het NHV is het Tuchtreglement NHV van toepassing. Het Tuchtreglement kan worden geraadpleegd op de website https://www.handbal.nl
  4. Op het verzoek tot opschorting van de straf is artikel 17 van het Tuchtreglement NHV van toepassing. Het verzoek kan alleen worden ingediend door de betrokkene aan wie door de Tuchtcommissie een straf is opgelegd of door diens gemachtigde.
  5. Het verzoek tot opschorten van de straf wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat de ambtelijk secretaris Tuchtrecht van het NHV het verschuldigde bedrag aan administratiekosten heeft ontvangen.
  6. De algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep beoordeelt slechts of naar regels van ervaring de strafmaat redelijk is te achten en/of de gronden of de straf voor de duur van het beroep op te schorten, valide zijn.
  7. De uitspraak van de algemeen voorzitter van de Commissie van Beroep bindt de Kamer van de Commissie van Beroep die uw dossier behandelt niet. Het opschorten van de straf betekent niet dat de Commissie van Beroep met die opschorting rekening houdt.

  Voor nadere informatie over de tuchtrechtspraak in beroep wordt verwezen naar genoemd Tuchtreglement NHV of de ambtelijk secretaris Tuchtrecht.
  De ambtelijk secretaris Tuchtrecht is telefonisch te bereiken onder nummer + 31 (0) 681 433 649 of per email tuchtrecht@handbal.nl.

Maak de handbalsport van dichtbij mee!

Klik hier