OVERZICHT VERENIGINGSFUNCTIES

Afkorting

Volledige functie naam

Omschrijving

 Mailing

 Verdwijnt

BA

 Bondsafgevaardigde

Bondsafgevaardigden dienen door hun vereniging gemandateerd te worden tot het uitbrengen van het stemrecht conform de statuten van het NHV. Verenigingen kunnen hun bondsafgevaardigden machtigen via de centrale ledenadministratie Sportlink.

Wordt verwijderd na een ALV.

Nee

 

CA

Contactpersoon   Nee Per 30-06

CB

Contactpersoon Beach Handball De Contactpersoon Beach Handball is binnen de vereniging de functionaris die zich (het meest) bezig houdt met alle zaken rondom Beach Handball. Dit kan bijvoorbeeld zijn: deelname aan de Beach Handball-competitie, – Tour of het – NK, het informeren van (kader)leden over opleidingen voor Beach Handball-trainers en -scheidsrechters, clinics of workshops, talentenscoutingsdagen en de aanleg van Beach-accommodaties. Ja  

CM

Contactpersoon Communicatie Het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle communicatie met de leden van de vereniging. Dit kan een bestuurslid zijn of bv. voorzitter van de Nee  

CC

Contactpersoon Handbalstimulering

De Contactpersoon Handbalstimulering is binnen de vereniging de persoon die (het meest) bezig is met ledenwerving, zoals deelname aan Gooi Jij De Bal Door?!, het organiseren van een lokaal schoolhandbaltoernooi of het organiseren van clinics of instuiven. Denk daarnaast ook aan het betrekken van specifieke ‘andere’ doelgroepen binnen de vereniging, zoals ouderen (walking handball), G-handbal, Rolstoelhandbal en Kabouterhandbal.

Ja  

CH

Contactpersoon Competitie Mailadres voor wedstrijdsecretaris rondom de wedstrijd- en competitiezaken.   Ja  

CJ

Contactpersoon Jeugdhandbal De Contactpersoon Jeugdhandbal is binnen de vereniging de persoon die zich (het meest) bezig houdt met de verschillende aspecten van Jeugdhandbal, zoals de Spelvisie, de Jeugdcommissie of het Jeugdbeleid (bijv. het integreren van Veelzijdig Bewegen).    

CO

Contactpersoon Opleidingen De Contactpersoon Opleidingen is binnen de vereniging (het meest) bezig met de organisatie rondom het opleiden of bijscholen van kaderleden, zoals trainers en scheidsrechters, op verschillende niveaus. Ja  

CS

Contactpersoon Sponsorcommissie Het aanspreekpunt binnen de vereniging voor alle commerciële activiteiten zoals sponsoring, evenementen en fondsenwerving op en rondom de vereniging. Dit kan een bestuurslid zijn of bv. voorzitter van de sponsorcommissie. Nee  

LA

Ledenadministrateur Een van de taken van het verenigingsbestuur is het voeren van een ledenadministratie. Het juist en effectief registreren van de leden is nodig voor het deelnemen aan NHV-competities en om te controleren wie er daadwerkelijk NHV-lid is. Nee  

PM

Penningmeester De penningmeester is, als lid van het bestuur, samen met de andere bestuurders verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Daarnaast is een penningmeester de persoon binnen de vereniging die zich bezighoudt met de financiën.

Penningmeester ontvangt alleen functie specifieke e-mails wanneer het e-mailadres géén privé-emailadres is.
Ja  

SC

Scheidsrechter-contactpersoon

De scheidsrechter-contactpersoon is het eerste aanspreekpunt rondom alle arbitrage zaken voor het NHV. Denk aan zaken rondom de leveringsplicht, masterplan arbitrage, aangewezen wedstrijden etc.  Ja  

SE

Secretaris De secretaris heeft een leidende functie. De secretaris is, samen met de overige bestuursleden, verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Ook ondersteunt de secretaris de voorzitter bij vergaderingen en is de secretaris vaak het aanspreekpunt binnen de vereniging. Nee  

VCP

Vertrouwens Contact Persoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt leden de mogelijkheid om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen    

VV

Vice-voorzitter De vice-voorzitter wordt automatisch de plaatsvervanger van de voorzitter bij afwezigheid en is meestal diens of dier rechterhand. Zijn of haar taken zijn vaak niet zo eenduidig omschreven en worden door elke organisatie naar eigen wens of traditie ingevuld. Nee  

VZ

Voorzitter De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. De voorzitter is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorgdragen voor het voortbestaan van de vereniging. Nee  

WJ

Wedstrijdsecretaris Jeugd Administratieve functie in Sportlink.  Nee  

WR

Wedstrijdsecretaris Midweek Administratieve functie in Sportlink.  Nee  

WS

Wedstrijdsecretaris Senioren Administratieve functie in Sportlink.  Nee  

WM

Wedstrijdsecretaris mDWF Wedstrijdfunctionaris welke in de HandbalNL App meer functionaliteiten heeft en wedstrijden kan afhandelen tot een bepaald niveau. Nee