FAQ

Plezier in de sport is de basis voor een leven lang handballen. Het NHV heeft de ambitie dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden.

Dit vraagt aandacht van iedereen (bestuurders, trainers, begeleiders en ouders).

Daarom hebben wij verschillende onderwerpen die we uitlichten in verschillende video’s. Deze onderwerpen gaan van positief coachen tot grensoverschrijdend gedrag. Allemaal met het doel om een nog Positievere Sportcultuur te creëren.

Kijk hier voor meer info.

Binnen het NHV fungeren vertrouwenscontactpersonen als eerste aanspreekpunt bij (dreigende) incidenten en kunnen zij mensen doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonenwaar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen. 

Deze vertrouwenscontactpersonen verzorgen de eerste opvang en zijn het eerste aanspreekpunt. Ze nemen meldingen aan, informeren over mogelijke vervolgstappen, verzorgen procesbegeleiding en hebben een adviesrol richting verenigingen.

Klikhier voor meer info. 

Het pestprotocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is, over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding van de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Het protocol helpt het onderwerp bespreekbaar maken en geeft invulling aan een pestbeleid binnen de club. Net als met alle andere onderwerpen die te maken hebben met een Veilig Sportklimaat, is het, om resultaat te bereiken, belangrijk om met elkaar afspraken te maken over de inhoud van zo’n beleid: Hoe krijgt het beleid binnen de vereniging gestalte, wie is verantwoordelijk, wie is het aanspreekpunt? 

Klik hier voor meer info. 

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of coachen van minderjarigen.

De VOG is eigenlijk een bewijs van goed gedrag. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking kan komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je veiligheid van je leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

Kijk hier voor meer info. 

Een veilig en plezierig handbalklimaat voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt van het NHV. Daarom worden verenigingen gesteund en gestimuleerd om een veilig sportklimaat te creëren. 

Kijk hier voor meer info. 

Om verenigingen te helpen Sportiviteit & Respect in het verenigingsbeleid te integreren, zijn alle lessen en ervaringen van de afgelopen jaren verwerkt in het digitale Sportiviteit & Respect handboek voor verenigingen.

Kijk hier voor meer info. 

Meisjes/vrouwen die zich een jongen/man voelen en jongens/mannen die een meisje/vrouw willen zijn: in de sport komen deze spelers soms in de problemen als ze een verandering ondergaan naar het andere geslacht. ‘Wanneer kan ik in een jongensteam spelen als ik van een meisje een jongen wordt?’ ‘Hoe doe je dat in de kleedkamer en met douchen?’ ‘Wie vertel je het en wanneer?’ Zomaar een aantal voorbeelden van vragen die het NHV krijgt. In de notitie ‘Richtlijn gender- en
seksediverse personen’ beschrijft NOC*NSF achtergronden en tips voor spelers en verenigingen.

Kijk hier voor meer info.